Druženje

01/15/2016 - 12:30

Fondacija Ruka prijateljstva organizovala je u Podgorici akciju dječjeg druženja pod sloganom „ Bez predrasude i diskriminacije " tokom koje je, povodom Nove godine i Božića podijeljeno 40 paketića.

Javni rad

01/12/2016 - 15:05

Organizacija gluvih i nagluvih lica iz Bijeog Polja u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje završila je javni rad pod nazivom „ Samostalniji kroz život uz pomoć personalnog asistenta tumača gestovnog - znakovnog jezika ".

Podigni glavu, otkrij Orjen

01/12/2016 - 15:04

NVO Orjen Outdoor i Alpinistički klub Niskogorci organizovali su manifestaciju „ Podigni glavu, otkrij Orjen " , koja je okupila četrdesetak učesnika, ljubitelja trail trčanja.

Humanitarna akcija

01/12/2016 - 15:02

Humanitarna fondacija Banka hrane realizovala je u saradnji sa zaposlenima „ UNIQA osiguranja " humanitarnu kaciju kojom su pomogli više siromašnih grđana.

Novogodišnji prijem

12/30/2015 - 14:32

Nedavno osnovana NVO „ Naša nada " iz Nikšića, početak rada obilježila je novogodišnjim prijemom za polaznike nikšićkog Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i romske mališane.

Humanitarna akcija

12/30/2015 - 14:31

NVO Žene Risna organizovala je humanitarnu akciju za prikupljanje pomoći u liječenju Žane Međedović, kao i dodjelu 350 novogodišnjih paketića.

Istraživanje

12/30/2015 - 14:30

Diskriminacija po osnovu pola i starosti široko je rasprostranjena prilikom zapošljavanja i prisutna u privatnom sektoru i državnim institucijama i organima, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse (GA).

Humanitarno veče

12/29/2015 - 00:02

U or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tra za kul­tu­ru u Da­ni­lov­gra­du i Gu­slar­skog dru­štva „ Vla­di­ka Da­ni­lo “ odr­ža­no je hu­ma­ni­tar­no ve­če gu­sa­la i ep­ske po­e­zi­je, a cje­lo­ku­pan pri­hod na­mi­je­njen je za li­je­če­nje obo­lje­log mla­dog fud­ba­le­ra iz ovo­ga gra­da, An­dri­ju Je­le­ni­ć

Humanitarni koncerti

12/29/2015 - 00:01

Kul­tur­no kre­a­tiv­ni cen­tar „ Akord “ iz Nik­ši­ća na „ Sce­ni 213 “ or­ga­ni­zo­vao je u dva hu­ma­ni­tar­na kon­cer­ta pod slo­ga­nom „ Sla­vo­lju­bu s lju­ba­vlju “. No­vac će bi­ti upo­tri­je­bljen za ku­po­vi­nu li­je­ko­v

Posjeta

12/28/2015 - 00:02

Predstavnici Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) posjetili su Dom za stare u Petrovcu. Posjeta je iskorištena kako bi aktivisti CDPR – a uručili donaciju koju čini komplet knjiga.

Pages