Novi projekat

02/03/2016 - 12:34

Udruženje hendikepiranih Srce održalo je konferenciju za novinare na kojoj je predstavilo projekat u kom će osam osoba sa invaliditetom u Mojkovcu raditi, nakon tromesječne obuke , na proizvodnji i prodaji suvenira.

Foto konkurs

02/02/2016 - 12:23

Ekološki pokret Ozon i kompanija „ Coca – Cola Hellenic " organizovali su foto konkurs „ Morski otpad u Jadranu ". Na konkurs su pristigle 34 fotografije, a pobjednici konkursa su Dželal Hodžić, Jasmin Redžepagić i Milorad Mitrović.

Akcija čišćenja

02/01/2016 - 15:08

Udruženje ljubitelja Gorice i prirode organizovalo je 79. akciju čišćenja brda Gorice iznad dvorišta Gimnazije „ Slobodan Škerović ". U akciji je učestvovalo 15 ljubitelja prirode.

Poklon

02/01/2016 - 15:05

Srednjoj Ekonomsko – ugostiteljskoj školi iz Bara, odnosno njenoj biblioteci koju dijeli sa Gimnazijom „ Niko Rolović " predstavnici nevladine organizacije „ Orijent ", uručili su izdanja „ Kurana " sa prevodima na bosans

Zimska izviđačka škola

02/01/2016 - 15:04

Izviđački odred „ 24. novembar " iz Bara, organizovao ovogodišnju Zimsku izviđačku školu, koju je pohađalo oko tridesetak mladih barskih skauta. Obuka je trajala šest dana.

Svjetski dan močvarnih voda

01/31/2016 - 11:59

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) u saradnji sa opštinom Ulcinj, obilježio je Svjetski dan močvarnih staništa organizovanjem besplatnog izleta na ulcinjsku solanu za sve zainteresovane građane.

Tribina

01/31/2016 - 11:58

Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „ Adria “ na tri­bi­ni odr­ža­noj u Bi­znis Start Ap cen­tru Bar zva­nič­no je pri­ve­la kra­ju pro­je­kat „Vo­lon­te­ri­zam u in­klu­zi­ji ”. Pro­je­kat je re­li­zo­van od av­gu­sta 2015. do ja­nu­a­ra 2016.

Manifestacija

01/31/2016 - 00:01

U pro­sto­ru kom­pa­ni­je „ Bar mar­ket ” Dru­štvo ma­sli­na­ra Bar je or­ga­ni­zo­va­lo ma­sli­nar­sku ma­ni­fe­sta­ci­ju „ Po­zr­ni­ca 2016 ” ko­jom je obi­lje­žen za­vr­še­tak ber­be i po­če­tak re­zid­be ma­sli­na.

Promotivna vožnja

01/31/2016 - 00:00

Sto­ti­njak bi­ci­kli­sta, od najmlađih do najstarijih, sa Tr­ga Re­pu­bli­ke je u pod­ne kre­nu­lo u pro­mo­tiv­nu vo­žnju posvećenju Pariskom sporazumu.

Predstavljanje projekta

01/30/2016 - 00:00

Projekat „ Uspostavljanje kompostiranja i selektivnog odlaganja otpada u opštinama Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi " koji kotorsko Komunalno preduzeće realizuje u saradnji sa komunalnim preduzećima iz Budve, Tivta i Herceg Novog i NVO „ Eko centar Delfin "

Pages