Biciklom na rabotu

02/13/2016 - 00:00

U organizaciji NVO Biciklo.me u Podgorici je održana akcija „ Biciklom na rabotu ".

Okrugli sto

02/13/2016 - 00:00

Uni­ja po­slo­da­va­ca Cr­ne Go­re i Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje, u part­ner­stvu sa Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja i Pro­gra­mom Uje­di­nje­nih na­ci­ja za raz­voj (UNDP) u Cr­noj Go­ri, or­ga­ni­zo­va­li su u Bi­je­lom Po­lju okru­gli sto sa pri­vred­ni­ci­ma iz sje­v

Nagrade

02/13/2016 - 00:00

Do­dje­lom na­gra­da be­ran­skim osnov­ci­ma, ko­ji su po­ka­za­li za­vi­dan ni­vo eko­lo­škog zna­nja, NVO „ Sje­ver­na ze­mlja ” uspje­šno je za­vr­ši­la re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta „ Zna­njem i igrom do ze­le­nih Be­ra­na ”.

Donacija

02/12/2016 - 12:26

Nevladina organizacija Green Home je u okviru projekta „ Podrška dugoročno održivom upravljanju Skadarskim jezerom " donirala zimsku opremu za nadzornike nacionalnog parka Skadarsko jezero, čija je vrijednost 5. 000 eura.

Konferencija za novinare

02/12/2016 - 12:25

NVO Velika bokeška fešta i Društvo maslinara Boke organizovali su konferenciju za novinare, na kojoj je predstavljen program sajma maslina i vina, koji se održava u okviru manifestacije „ Velika bokeška f

Radionica

02/10/2016 - 13:33

Projekat „ Pozorište u Kotoru " koji kroz projekat European ARTIZEN Initiative realizuje NVO Expeditio iz Kotora, nastavljen je radionicom u dramskom studiju „ Nikola Đurković " u Kotoru.

Karneval

02/10/2016 - 13:31

Na tradicionalnom dječjem maskenbalu u Tuzima, predstavilo se devet grupa sa preko 200 mališana.Nevladina organizacija „ Karneval i Koret " je po dvadeset prvi put organizovala ovu manifestaciju.

Istraživanje

02/09/2016 - 11:38

Crnogorske opštine, njih 20, ove godine, izdvojiće oko 1,6 miliona eura za redovan rad partija na lokalnom nivou, pokazalo je istraživanje Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Seminar

02/08/2016 - 17:16

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju (UZPD) Nikšić realizovalo je dvodnevni seminar na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Nikšiću.

Akcija čišćenja

02/07/2016 - 11:59

Članovi Udruženja ljubitelja Gorice i prirode sa radnicima Zelenila su po 80. put organizovali akciju čišćenja brda Gorica. Oni su čistili padinu uz asfalt 50 metara od mosta.

Pages