Trening

02/21/2016 - 00:00

NVO Green Home organizovala je u Bečićima trening na kojem su učesnike podučavali kako i na koji način mogu ostvariti svoja ustavna prava na zdravu životnu sredinu, i na koji način se mogu voditi akcije i kampanje.

Film

02/21/2016 - 00:00

Dru­štvo cr­no­gor­sko-ru­skog pri­ja­telj­stva „ Sve­ti Ge­or­gi­je ” u Nik­ši­ću je organizovalo za lju­bi­te­lje fil­ma do­ku­men­ta­rac An­dre­ja Kon­dra­šo­va „ Krim - po­vra­tak ku­ći ”, je­dan od de­set naj­po­pu­lar­ni­jih fil­mo­va u Ru­si­ji u pro­te­kloj g

Muzičko veče

02/20/2016 - 11:15

„ Gu­i­tar Rock li­ve ” ve­če odr­ža­no je u klu­bu Bo­ća­ra u Podgorici, u or­ga­ni­za­ci­ji NVO MAK ko­ja pro­mo­vi­še mla­de cr­no­gor­ske mu­zi­ča­re, u ovom slu­ča­ju do­ma­će gi­ta­ri­ste.

Prezentacija analize

02/20/2016 - 11:14

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je organizovao prezentaciju analize " Činjenice i predrasude – finansiranje nevladinih organizacija i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova ".

Posjeta i diplome

02/19/2016 - 12:13

Polaznici 22. generacije Škole ljudskih prava koju organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), posjetili su Upravu policije u okviru praktičnog dijela nastave.

Dvodnevna radionica

02/18/2016 - 13:19

U Nikšiću je počela dvnodnevna radionica u okviru projekta „ Kreiranje povoljnog orkuženja za inkluziju OSI u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja " tokom kog će se poslovno obučiti 14 osoba sa invaliditetom iz Nikšića i Bara.

Savjetovalište i radionice

02/18/2016 - 13:18

U okviru projekta „ Prevencija bolesti starijih žena i žena sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na prevenciju raka dojke ", NVO Povjerenje iz Bara, počelo je sa radom savjetovališta, kao i radionica koje su posvećene h

Konferencija

02/18/2016 - 13:17

NVO Preporod organizovala je u Podgorici koneferenciju „Tretman bolesti zavisnosti u Crnoj Gori – Prilike i potrebe ", koja je dio projekta „Tri Balkan ".

Donacija

02/18/2016 - 13:11

Sportsko – ribolovni klub Župa iz Nikšića, donirao je korisnicima Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju proizvode organske hrane, potrebne za izvođenje kulinarskih radionica – Hranom do zdravlja.

Konferencija

02/17/2016 - 12:09

Institut Alternativa organizovao je u Podgorici konferenciju „ Revizori i tužioci na istom zadatku ". Čvrsta fiskalna disciplina najbolja je preventivna mjera u sprečavanju pojave nezakonitog korišćenja javnih sredstava, poručeno je sa konferencije.

Pages