Posjeta

02/23/2016 - 11:36

Povodom obilježavanja " Dana sjećanja ", dana kada je rođen osnivač skautizma u svijetu Robert Baden Pauel – BP Day, izviđači Odreda " Stara Varoš " iz Podgorice posjetili su Ministarstvo prosvjete, kako bi se upoznali sa

Radionica

02/23/2016 - 11:35

Nastavljajući realizaciju projekta " Tvoje ne znači sve " u organizaciji NVO Povjerenje, održana je radionica " To je sada moja prošlost ", na kojoj su bivši zavisnici razgovarali sa učenicima barskih srednjih škola.

Sastanak

02/23/2016 - 11:34

ADP-Zid u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Opštinom Nikšić, organizovao je inicijalni sastanak sa pojedincima, organizacijama, privrednicima i javnim ustanovama u cilju uključivanja u akciju „ Očistimo Nikšić za jedan dan - Let's Do It ".

Forum ŠDR - a

02/23/2016 - 11:33

Parlamentarni dijalog unutrašnje je pitanje Crne Gore, a Evropska unija se ne miješa u političke odnose država kandidata, poručeno je na Forumu Škole demokratskog rukovođenja koji organizuje Građanska alijansa.

Obuka

02/22/2016 - 15:23

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), uz podršku Ambasade SAD u Podgorici – Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i izvršenje zakona (INL) i njemačke fondacije Konrad Adenauer, organizovao je trodnevni program obuke mladih kadrova u pravosuđu.

Okrugli sto

02/22/2016 - 15:22

Nefunkcionisanje rukovodstva u nikšićkim mjesnim zajednicama bilo je tema okruglog stola koji je u Župi nikšićkoj organizovala NVO Župa u srcu.

Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama - Glavni grad Podgorica

02/22/2016 - 15:12

U prilogu pronađite Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim rganizacijama za 2016. godinu, koji je raspisao Glavni grad – PodgoricaKonkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Trening za aktiviste i aktivistkinje iz redova RE zajednice

02/21/2016 - 19:09

NVO Mladi Romi, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicija Romski krug objavljuju poziv za 20 aktivista  i aktivistkinja iz redova romske i egipćanske populacije za treninge o ljudskim pravima, javnim politikama i odnosima sa javnošću.

Poziv za prijave: #OnACT - Online & Active

02/21/2016 - 19:00

Objavljen je poziv za prijave za učešće na #OnACT treningu koji CAZAS organizuje u okviru projekta Online and Active.

Obilježavanje godišnjice rada

02/21/2016 - 00:00

Kul­tur­ni cen­tar „ Punkt ” iz Nik­ši­ća, go­di­šnji­cu ve­o­ma uspje­šnog ra­da obi­lje­žio je jed­no­ča­sov­nim pro­gra­mom pod na­zi­vom „ Re­tro­spek­ti­va ” u sklo­pu ko­ga je pri­ka­zan film o nji­ho­vom na­stan­ku, pre­zen­to­va­ne ak­ci­je ko­je su re­a­li­z

Pages