.

Projekti

Poboljšanje saradnje izmedju organizacija civilnog društva i Skupštine Crne Gore Projekat se realizuje u trajanju od 15 mjeseci, u partnerstvu sa Evropskim Centrom za neprofitno pravo (ECNL) iz Budimpešte, sa ciljem poboljšanja saradnje izmedju Skupštine i organizacija civilnog društva i povećanja participacije OCD u kreiranju javnih politika u oblasti demokratizacije i zaštite ljudskih i manjinskih prava. Neke od ključnih aktivnosti koje su usmjerene na postizanje cilja projekta, obuhvataju uspostavljanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koje se bave demokratizacijom i zaštitom ljudskih i manjinskih prava, organizovanje Regionalne konferencije o saradnji parlamentarnih tijela i organizacija civilnog društva, organizovanje treninga za predstavnike organizacija civilnog društva i članove skupštinskih odbora na temu parlamentarnih procedura, participacije civilnog društva u procesu donošenja odluka, pisanja predloga javnih politika i javnog zastupanja. Od posebnog značaja je potpisivanje Memoranduma o saradnji izmedju Skupštine Crne Gore i organizacija civilnog društva koje se bave demokratizacijom i zaštitom ljudskih i manjinskih prava, čime će se stvoriti institucionalni okvir za njihovu buduću saradnju, koji može poslužiti kao model unapredjenja kooperativnosti i na lokalnom nivou. Projektom je predvidjeno i unapredjenje on-line informisanja, putem izrade internet stranice na web sajtu Skupštine, koja će sadržati sve relevantne informacije vezane za saradnju sa OCD, kontakt informacije sekretara parlamentarnih odbora kao i formulare za dostavljanje sugestija i komentara OCD koje se bave demokratizacijom i zaštitom ljudskih i manjinskih prava u vezi sa javnim politikama iz nadležnosti Skupštine. U partnerstvu sa ECNL, učesnicima projekta će biti predstavljeni primjeri dobre prakse u saradnji Parlamenta i OCD, u regionu i Evropi. Realizacijom ovog projekta, stvoriće se institucionalni mehanizmi saradnje civilnog društva i Skupštine Crne Gore, poboljšati informisanost OCD i poslanika o svim pitanjima od značaja za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, unaprijediti proces konsultacija OCD prilikom usvajanja zakonskih akata, povećati kapaciteti OCD da utiču na proces usvajanja i monitoringa javnih politika u oblasti demokratizacije i zaštite ljudskih i manjinskih prava. Projekat je podržala Delegacija Evropske Unije. Vrijednost projekta iznosila je 92.262€, a od Delegacije smo dobili ukupno 83.035,80€. Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da učestvuju u procesu odlučivanja na lokalnom nivou Projekat se sprovodi u 8 crnogorskih opština, a njime su obuhvaćene nevladine organizacije iz čak 15 opština, a realizuje se u saradnji sa Centrom za monitoring (CEMI). Projekat ima za cilj razvijanje koncepta participativne demokratije na lokalnom nivou, a samim tim i povećanje uticaja koje NVO mogu imati na donošenje i sprovođenje javnih politika. U skladu sa ciljevima projekta, glavna aktivnost u projektu je organizovanje obuka za nevladine organizacije. Prvi dio obuke čini sveobuhvatni trening koji će nevladinim organizacijama omogućiti da steknu potrebna znanja i vještine za uključivanje u proces izrade i implementacije javnih politika koje se sprovode na lokalnom nivou. Glavne teme koje će biti obrađene na treningu su: *demokratsko upravljanje nevladinim organizacijama, *sistem rada lokalne samouprave u Crnoj Gori *nadležnosti lokalnih samouprava *mehanizmi učešća u procesima odlučivanja na lokalnom nivou (sa posebnim akcentom na oblike saradnje između NVO i lokalne samouprave propisane zakonom) *javno zastupanje Drugi dio obuke odnosi se na trening za nevladine organizacije na temu monitoring rada lokalne samouprave i pisanje efektivnih praktičnih politika, a kraj projekta će obilježiti organizovanje 8 okruglih stolova za nevladine organizacije i lokalne službenike koji će omogućiti bolju komunikaciju i razmjenu iskustava. Projekat traje do kraja godine, a donator je Međunarodni centar Olof Plame iz Švedske. Ukupna sredstva potrebna za realizaciju projekta iznose 46.906 €. Smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori Glavni cilj ovog projekta bio je povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i mogućnost da građani i NVO utiču na kvalitet pružanja usluga u lokalnim samoupravama. Projekat se prvenstveno realizovao radi unaprijeđenja znanja NVO o mehanizmima građanske i participacije NVO u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, njihovog ohrabrivanja za podnošenje inicijativa i korišćenje mehanizama participacije, unaprjeđenje komunikacije između građana i odbornika. Aktivnosti projekta su bile bazirane na edukaciji odbornika i predstavnika nevladinog sektora o suzbijanju fenomena ove negativne pojave, o korišćenju mehanizama efektivne participacije u lokalnoj samoupravi i unaprijeđenju dijaloga sa građanima, kao i organizovanje javnih tribina za građane u 5 opština u kojima se projekat realizovao. Donator projekta vrijednog 17.984.42$ bila je Ambasada SAD-a u Podgorici, a projekat se realizovao u partnerstvu sa Zajednicom Opština i Upravom za antikorupcijsku inicijativu. Poboljšana saradnja između lokalnih samouprava i NVO Glavni cilj projekta koji se sprovodio u 4 opštine bio je povećanje učešća građana i NVO u razvoju lokalne samouprave. Aktivnosti koje su se realizovale, u skladu sa postavljenim ciljem, bile su: izrada Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova i nastavak kampanje za njeno usvajanje u svim opštinama, uspostavljanje funkcije kontakt osoba za komunikaciju sa NVO u 4 lokalne uprave, obuka odbornika i predstavnika lokalnih NVO i medija o mehanizmima učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, formiranje lokalnih programskih mreža NVO, kreiranje 4 baze podataka o NVO-ima za 4 opštine u kojima se implementirao projekat i formiranje lokalnih Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO. The Olof Palme International Centre bio je donator ovog jednogodišnjeg projekta, a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznosila su 34.400 € Povećano učešće građana i transparentnost budžetiranja u lokalnoj samoupravi Osnovni cilj ovog projekta je bio povećanje nivoa transparentnosti budžetiranja lokalne samouprave. Glavne aktivnosti u projektu podrazumjevale su: formiranje Koalicije nevladinih organizacija iz 6 opština radi lakšeg organizovanja, lobiranja i uticanja na proces opštinskog budžetiranja, trening za trenere iz ovih 6 opština na temu lokalnog budžetiranja i javnog zastupanja, štampa i distribucija priručnika «Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja« , kao i watch dog trening za nevladine organizacije iz ovih opština kako bi se poboljšali njihovi kapaciteti za praćenje rada lokalnih organa. Donator projekta je njemačka fondacija The Balcan Trust for Democracy, a 25.000$ je bilo neophodno za njegovo implementiranje. NVO i građani u borbi protiv korupcije Projekat je imao za cilj da povećanje učešća građana i NVO u implementaciji javnih politika u Glavnom gradu, a glavne aktivnosti u projektu su bile: organizacija okruglog stola za odbornike i NVO iz Podgorice na temu »Akcioni plan za borbu protiv korupcije«, trening za nevladine organizacije ne temu «Efektivna participacija građana u lokalnoj samoupravi«, štampanje i distribucija Vodiča o pravima građana i mogućnostima da utiču na rad lokalne samouprave. Najvažniji rezultati projekta su: poboljšanja saradnja između nevladinih organizacija i lokalne samouprave na polju borbe protiv korupcije, poboljšani kapaciteti 30 NVO iz Podgorice za stvaranje i implementiranje javnih politika na lokalnom nivou i povećano znanje građana za učešće u nadzoru rada lokalnih organa. Donator projekta čija je donacija 9831$ je bila Međunarodna kanadska agencija za razvoj- CIDA. Bolja saradnja između NVO i Parlamenta Projekat koji se realizovao tokom protekle godine imao je za cilj jačanje saradnje između nevladinog sektora i Parlamenta Crne Gore. Najvažniji rezultat projekta je baza podataka o nevladinim organizacijama, pojedincima i sindikalnim organizacijama koja je instalirana u Skupštini i koja je na raspolaganju zaposlenima. Baza sadrži detaljne podatke o nevladinim organizacijama, njihovim kontakt-osobama, aktivnostima, realizovanim projektima, uz naznačenu specijalizaciju pojedine organizacije civilnog društva i naznačene resurse (materijalne i ljudske) kojima ona raspolaže, kao i o kvalifikovanim pojedincima i njihovim iskustvima u civilnom sektoru. Bazu čine 93 organizacije i 32 pojedinca koji su izrazili želju da sarađuju sa skupštinskim odborima, sekretari odbora će moći da unose nove podatke za ostale organizacije koje su budu prijavile za saradnju ili da izmjene postojeće. Realizacijom ovom projekta stvorene su mogućnosti da se poveća učešće nevladinih organizacija u radu Parlamenta i poboljša međusobna saradnja. Donator projekta bio je USAID/ORT, a 10.880$ je bilo potrebno za realizaciju projektnih aktivnosti. Vodič za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou Cilj projekta je bio smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama, kroz unaprijeđenje znanja i vještina odgovarajućih predstavnika lokalnih samouprava o procesu kreiranja strateških dokumenata za borbu protiv korupcije i informisanja zainteresovanih subjekata o realizovanim aktivnostima na polju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Glavni rezultat projekta koji je trajao 5 mjeseci je izrada, prezentacija i distribucija 500 primjeraka Vodiča za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi. Projekat vrijedan 7810 € podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija - UNDP. Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori- poboljšanje saradnje između NVO i lokalnih vlasti Cilj projekta je bio poboljšanje saradnje između lokalne samouprave i NVO, kroz povećanje transparentnosti u radu lokalnih samouprava, veću informisanost predstavnka NVO i lokalne samouprave o međusobnoj saradnji i mehanizmima te saradnje. Glavne aktivnosti u projektu su bile: edukacija NVO na temu-monitoring rada lokalnih samouprava, nastavak kampanje za promjenu i usvajanje dokumenata koji se tiču rada nevladinog sektora i veće transparentnosti lokalne samouprave (Statut, Odluka o učešću građana u vršenju javnih poslova, Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Odluka o finansiranju NVO projekata, Poslovnik o radu skupštine opštine), sprovedeno je istraživanje o percepciji međusobne saradnje među lokalnim službenicima i predstavnicima NVO, koje se može naći u Godišnjem izveštaju o saradnji NVO i lokalne samouprave za 2008.godinu. Jednogodišnji projekat finansirao je Međunarodni centar Olof Palme iz Švedske, a ukupna vrijednost projekta bila je 34.201€. Za bolju saradnju Glavnog grada i NVO Cilj projekta je bio unaprijeđenje saradnje Glavnog grada Podgorice i NVO (građana). Projektom je omogućena veća informisanost službenika lokalne samouprave i javnih ustanova o nevladinim organizacijama sa sjedištem u Podgorici, unaprijeđenje saradnje sa njima i povećanje uticaja koje NVO imaju na kreiranje javnih politika. Glavne aktivnosti u projektu bile su: priprema, štampa i distribucija opštinskim službama priručnika „Građani kao partneri - priručnik za informisanje, konsultovanje i učešće javnosti u kreiranju javnih politika “, koji je pripremila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) , štampanje Adresara nevladinih organizacija sa sjedištem u Podgorici i distribucija opštinskim službama, kao i organizovanje seminara za lokalne službenike na temu „Kako do bolje saradnje sa nevladinim organizacijama“. Projekat za čiju je realizaciju bilo potrebno 3,710 eur donirao je Glavni grad Podgorica, a trajao je 5 mjeseci. Podrška učešću civilnog društva u razvoju novog sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori Projekat predstavlja partnerski projekat Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i CRNVO-a, a donator je bila Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). Cilj ovog projekta bio je unaprijeđenje sistema socijalne zaštite starih lica u kojem će nevladine organizacije dobiti jednake šanse za implementaciju i finansiranje servisa. Projekat je trajao 16 mjeseci, tokom 2007. i 2008.godine. Najvažniji produkt u 2007.godini bila je izrada Strategije razvoja socijalne zaštite starih lica, dokument kojim se definišu najvažniji pravci i zadaci u politici razvoja socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori za period 2008-2012. Ostali rezultati postignuti u projektu su: pojačani kapaciteti zaposlenih u Gerontološkom društvu, kroz pružanje obuka potrebnih za bolje upravljanaje organizacijom, implementirana je Strategija po modelu pilot projekta u opštini Pljevlja, tj. izrađen je Akcioni plan za Strategiju, kreirana je baza podataka organizacija koje pružaju socijalnu zaštitu u Crnoj Gori, a realizovao se i veliki broj promotivnih aktivnosti koje su dale na značaju projektu i njegovim ciljevima. 154.881,22 € iznosio je ukupan budžet projekta, a EAR je učestvovao sa 138.626,22€. Obuka za činovnike lokalnih uprava u upravljanju projektima iz EU fondova Osnovni cilj organizovanja obuke za činovnike lokalnih uprava bilo je povećanje informisanosti i znanja činovnika o dostupnim fondovima EU kao i o fazama projektnog ciklusa, izradi logičke matrice, budžeta i popunjavanja aplikacione forme za projekte EU. Obuka je koncipirana na način što je svaka grupa činovnika (po dva iz svake opštine) prošla obuku u trajanju od 6 dana (dva bloka po 3 dana). Formirane su 3 grupe polaznika po regijama – sjever, centralni dio i jug.Treninzi za prvu grupu polaznika realizovani su u Pljevljima i Mojkovcu. Obuka za činovnike lokalnih uprava iz centralnog dijela Crne Gore realizovana je u Ulcinju, dok je trening za treću grupu polaznika realizovan u Tivtu. Kao rezultat obuke, nastalo je 9 prijedloga projekata za EU fondove koje su polaznici razvili tokom treninga. Nakon završetka obuke, upriličena je svečana dodjela diploma za sve polaznike koji su uspješno prošli kroz sve faze treninga. Projekat je finansijski podržala Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora u iznosu od 20. 000 eura. Promocija saradnje između Vlade i NVO Cilj projekta je bio povećanje ukupne saradnje između Vlade i NVO, a najvećim uspjehom projekta smatra se uspostavljanje uspješne saradnje sa šeficom Vladine kancelarije za saradnju sa NVO. Ostali rezultati projekta bili su: uspostavljanje komunikacije sa odgovarajućim državnim organima u cilju dobijanja podataka o kontakt osobama zaduženim za saradnju sa NVO, kreirano je i distribuirano 500 primjeraka Adresara državnih službenika za saradnju sa NVO, štampano je 500 primjeraka Adresara NVO čije je polje djelovanja u direktnoj vezi sa određenim tijelom Vlade CG i distribuirano Vladinim tijelima. Takođe, 500 primjeraka publikacije« Građani kao partneri« distribuirano je državnim službenicima, a održan je i trodnevni seminar za 25 državnih službenika na temu «Jačanje kapaciteta državnih službenika zaduženih za saradnju sa NVO«. Projekat u vrijednosti od 37.176,00 $ je trajao 10 mjeseci, a realizovao se uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori Projekat u trajanju od godinu dana čiji je cilj bio povećanje ukupne transparentnosti rada lokalne uprave u odnosu na građane i NVO realizovao se u 7 crnogorskih opština. Nastavak kampanje za usvajanje svih predviđenih dokumenata relevantnih za aktivnosti NVO u njihovo uključivanje u kreiranje politika na lokalnom nivou (Statut, Odluka o učešću građana u vršenju javnih poslova, Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Poslovnik o radu skupštine opštine), nastavak kampanje za izmjenu Odluke o finansiranju projekata NVO i izrada amandmana na Odluku, istraživanje o stavovima predstavnika nevladinih organizacija i službenika lokalne samoupave o uzajamnoj komunikaciji i saradnji i izrada Godišnjeg izveštaja o saradnji NVO i lokalnih samouprava su samo neki od rezultata koji su postignuti ovim projektom. Projekat je podržao Međunarodni centar Olof Palme iz Švedske, a za njegovu realizaciju bilo je potrebno 31.400,41 €. Uključivanje civilnog društva u procese razvoja javne politike na nacionalnom nivou Cilj projekta je bio podržati razvoj legislative i novih praksi za učešće građana u razvoj javnih politika na nacionalnom nivou i obezbijediti stalni monitoring i izvještavanje o uključenosti civilnog društva u proces donošenja odluka na nacionalnom nivou. Neke od najvažnijih aktivnosti u sklopu ovog projekta su: izrada Modela Zakona o transparentnosti pripreme i primjene državnih akata, upućivanje Modela predsjedniku Vlade i svim ministarstvima, Godišnji izveštaj o saradnji Vlade i NVO koji je distribuiran u 500 primjeraka. Projekat u trajanju od godinu dana finansirao je Balkanski fond za demokratiju (BTD), a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznosila su 24.766,07 $. Kampanja za održivost nevladinog sektora u Crnoj Gori (Koalicija NVO “Saradnjom do cilja“) Cilj projekta bio je unaprijediti uslove za rad i razvoj nevladinog sektora u Crnoj Gori, kroz formiranje i rad koalicije sa preko 200 nevladinih organizacija iz svih krajeva zemlje. Projekat je započet juna 2006, a trajao je do marta 2007. Najvažnija dostignuća ovog projekta su: izrada Strategije saradnje Vlade i NVO, Kodeksa NVO, kao i Strukture finansiranja NVO iz javnih fondova, koja je zahtjevala najviše vremena. Sva tri dokumenta, zajedno sa listom članica Koalicije, inkorporirana su u publikaciju “Koalicija NVO-Saradnjom do cilja“ koja je štampana na našem i engleskom jeziku. Uspješnu realizaciju projekta obilježila je i Nacionalna konferencija Koalicije, pomoću koje je učinak jednogodišnjeg projekta predstavljen javnosti. Konferenciji je prisustvovalo oko 150 predstavnika, a osim članica Koalicije, bili su prisutni i brojni predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada, Vlade, političkih partija, NVO iz regiona i medija. Projekat u vrijednosti od 15.199,98 $ podržao je USAID/ORT. Civilno društvo u dijalogu o budućnosti Crne Gore Osnovni cilj projekta je bio povećanje učešća organizacija civilnog društva u procesima odlučivanja u Crnoj Gori i oblastima djelovanja koje se odnose na definisanje države i Ustava Crne Gore, pitanje demokratije i vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, dobre uprave, održivog razvoja i socijalne kohezije. Projekat je težio dijalogu između različitih političkih i društvenih aktera o najvažnijim pitanjima u državi i društvu, a podstakao je i debatu kako među stručnjacima, tako i u široj javnosti, o smjernicama rješavanja nekih od najvažnijih tada aktuelnih pitanja. U okviru aktivnosti projekta je objavljen tekst Inicijative u sredstvima javnog informisanja, organizovano je pet tematskih okruglih stolova i objavljeno pet publikacija koje su objedinile stručno izlaganje sa okruglih stolova. Donator projekta vrednog 17.150 € je bila Fondacija Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora. Mobilizacija zajednice u impelemntaciji lokalnog akcionog plana za djecu u opštinama Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat Cilj projekta bio je mobilisati zajednicu i podržati lokalne vlasti u procesu implementacije LAP za djecu u opštinama Bijelo Polje, Bar, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat. Kroz ovaj projekat organizovane su prezentacije LAP-a za novinare, okrugli stolovi za roditelje, donatorski ručkovi sa predstavnicima neprofitnog sektora, sastanci sa domaćim i međunarodnim NVO koje se bave djecom i mladima. Projekat se implementirao u posljednjem kvartalu 2007.godine uz pomoć donacije UNICEF-a u iznosu od 28.380 €.
email this page