.

Vijesti iz NVO sektora

Uručena pomoć

Fondacija mladih koja djeluje u okviru nevladine organizacije „ Aktivna zona " sa Cetinja, podijelila je pakete djeci iz sedam porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja .Paketi su sadržali pelene, šampone, kupke, peškire, vlažne maramice i ostale stvari neophodne najmlađima.

Tribina

U prganizaciji NVO Alfa centar u Nikšiću je održana informativna tribina „ Policijski servis i policijski identitet u Nikšiću ", na kojoj su predstavnici organizacija civilnog društva sa članovima Savjeta za građansku rada policije razmijenili znanja i iskustva u vezi sa konkretnim primjerima policijskih ovlašćenja.

Građanski sat

Ukoliko se sklope tri predložena Sporazuma u državni budžet će se vratiti skoro 20 miliona eura, što je skoro tri puta više nego u Hrvatskoj u toku 2014., poručeno je na građanskom satu koji je organizovao Centar za demokratsku tranziciju CDT u Info centru.

Konferencija za novinare

NVO „ Nova šansa u Novom " održala je u Herceg Novom konferenciju za novinare, na kojoj je predstavila tri nova projekta : „ Podrška i pomoć osobama sa smetnjama u razvoju u procesu integracije u društvenu zajednicu ", „ Podrška i pomoć projektu Naša ID kartica " i „ Humanost i šansa ".

Memorandum o saradnji

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Nacionalni park „ Prokletije " potpisali su Memorandum o saradnji čiji je cilj unapređenje stanja biodiverziteta na tom prostoru.

Novi projekat

Udruženje hendikepiranih Srce održalo je konferenciju za novinare na kojoj je predstavilo projekat u kom će osam osoba sa invaliditetom u Mojkovcu raditi, nakon tromesječne obuke , na proizvodnji i prodaji suvenira.

Foto konkurs

Ekološki pokret Ozon i kompanija „ Coca – Cola Hellenic " organizovali su foto konkurs „ Morski otpad u Jadranu ". Na konkurs su pristigle 34 fotografije, a pobjednici konkursa su Dželal Hodžić, Jasmin Redžepagić i Milorad Mitrović.

Akcija čišćenja

Udruženje ljubitelja Gorice i prirode organizovalo je 79. akciju čišćenja brda Gorice iznad dvorišta Gimnazije „ Slobodan Škerović ". U akciji je učestvovalo 15 ljubitelja prirode.

Poklon

Srednjoj Ekonomsko – ugostiteljskoj školi iz Bara, odnosno njenoj biblioteci koju dijeli sa Gimnazijom „ Niko Rolović " predstavnici nevladine organizacije „ Orijent ", uručili su izdanja „ Kurana " sa prevodima na bosanski, albanski, ruski i engleski jezik.

Zimska izviđačka škola

Izviđački odred „ 24. novembar " iz Bara, organizovao ovogodišnju Zimsku izviđačku školu, koju je pohađalo oko tridesetak mladih barskih skauta. Obuka je trajala šest dana.

Manifestacija

U pro­sto­ru kom­pa­ni­je „ Bar mar­ket ” Dru­štvo ma­sli­na­ra Bar je or­ga­ni­zo­va­lo ma­sli­nar­sku ma­ni­fe­sta­ci­ju „ Po­zr­ni­ca 2016 ” ko­jom je obi­lje­žen za­vr­še­tak ber­be i po­če­tak re­zid­be ma­sli­na. Pozrnica je stari, li­jep i hu­man obi­čaj bar­skih ma­sli­na­ra ko­ji su na­kon glav­ne ber­be si­ro­ma­šni­ma do­zvo­lja­va­li da uđu u nji­ho­ve ma­sli­nja­ke i po­be­ru pre­o­sta­li dio plo­do­va ma­sli­na. 

Promotivna vožnja

Sto­ti­njak bi­ci­kli­sta, od najmlađih do najstarijih, sa Tr­ga Re­pu­bli­ke je u pod­ne kre­nu­lo u pro­mo­tiv­nu vo­žnju posvećenju Pariskom sporazumu. Zajedničku vožnju or­ga­ni­zo­va­lo je Udru­že­nje Bi­ci­klo.me, uz podršku kancelarije UN - a i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.