.

Vijesti iz NVO sektora

Regionalna konferencija

Centar za monitoring i istraživanje CeMI organizovao je u Podgorici regionalnu konferenciju " Ideološko mapiranje političke scene zemalja Zapadnog Balkana ". Projekat ima za cilj ideološko mapiranje političkih partija u Crnoj Gori, kroz ispitivanje odnosa između ideološke osnove programa političkih partija i njihovog unutrašnjeg funkcionisanja, sa ciljem razvoja unutarpartijske demokratije, kao i demokratije uopšte.

Škola demokratije

U Podgorici su svečano uručene diplome polaznicima XXVI generacije Škole demokratije, koju organizuje Centar za građansko obrazovanje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. XXVI generaciju Škole demokratije uspješno su završila 24 polaznika iz čitave Crne Gore, uglavnom predstavnici političkih partija, vladinih institucija, medija, NVO, studenata i drugih.

Sanacija puta

U organizaciji Društva maslinara Bara započeta je sanacija puta koji vodi kroz najveći maslinarski kompleks od crkve Sveti Vid. Pa sve do Sustaša.

Akcija

Udruženje ljubitelja Gorice i prirode organizovalo je za mališane iz vrtića „ Bubamara " sadnju autohtonih hrastova oko spomenika na brdu Gorica.

Gastro manifestacija

Gastro manifestacija „ Nostalgične kuvarice " (Teća od njoka i velika humanitarna tombola) koju su uz podršku lokalne TO organizovali hotel „ Pine " i nevladino udruženje „ Karampana ", održana je na gradskoj rivi Pine u Tivtu.

Prezentacija

U okviru projekta „ Radim, stvaram, živim u Grahovu ", nevladina organizacija „ Drumovanja " je na Trgu slobode u Nikšiću, organizovala prezentaciju mladih i iskusnih preduzetnika iz Nikšića.

Koncert

U organizaciji Saveza sljepih Crne Gore u sali Nikšićkog pozorišta, održan je godišnji koncert Orkestra Saveza slijepih. Cilj manifestacije je da se javnosti predstave vokalno-instrumentalni talenti osoba oštećenog vida, kao i ostalih članova Orkestra Saveza slijepih Crne Gore.

Humanitarno veče

Ak­ci­ja „ Za dje­či­ji osmi­jeh na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ”, ko­ju u Cr­noj Go­ri re­a­li­zu­je Udru­že­nje „ Car La­zar ”, na­sta­vlje­na je u Nik­ši­ću gdje je odr­ža­no hu­ma­ni­tar­no ve­če.  U akciji je pri­ku­plje­no oko 470 eura.

Vožnja biciklima

Lju­bi­te­lji dvo­toč­ka­ša vo­zi­li su mar­šru­tom sta­ze ko­ja je pla­ni­ra­na da se gra­di od Go­ri­ce do Za­bje­la, či­ji po­če­tak iz­grad­nje usko­ro oče­ku­ju. Ovu vo­žnju or­ga­ni­zo­va­lo je udru­že­nje Bi­ci­klo.me, u znak za­hval­no­sti Am­ba­sa­di NR Ki­ne ko­ja je do­ni­ra­la sred­stva za iz­grad­nju bi­ci­kli­stič­ke sta­ze od cen­tra gra­da odnosno Hotela Hilton do To­lo­ša. 

Mala fešta jesenjih plodova

Nevladina organizacija „ Ruke " organizovala je u Herceg Novom manifestaciju „ Mala fešta jesenjih plodova ". Fešta je okupila veliki broj domaćica, umjetnika i privrednih preduzeća koju su crvenim narandžastim, žutim i braon bojama plodova jeseni, te delicijima koje se od njih prave, iznova „ oslikali" grad, napunivši ga mirisima i ukusima.

Predavanje

LGBTIQ Socijalni Centar, na predavanju koje je organizovao u SOGI kafeu, ugostio je izvršnog direktora nevladine organizacije 4 Life koji je rekao da je u našem društvu podjednako "poražavajuće" za porodicu ako im je dijete korisnik narkotika ili član LGBT populacije.

Konferencija

Centar za demokratsku traniciju (CDT) organizovao je u Podgorici konferenciju na temu „ Slobodnim pristupom informacijama do otvorenih institucija ". Institucije su napredovale u objavljivanju informacija propisanih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, ali je to daleko od poželjnog nivoa, zaključak je konferencije.