.

Vijesti iz NVO sektora

Konferencija

Institut Alternativa organizovao je u Podgorici konferenciju pod nazivom „ Kako do bolje saradnje državnih i unutrašnjih revizora ". Sav kapacitet unutrašnje revizije mora biti iskorišćen kao još jedan od alata koji će obezbijediti zakonito, racionalno, ekonomično i efikasno trošenje sredstava poreskih obveznika od strane javne uprave, ocijenjeno je na konferenciji.

Trening

Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin u saradnji sa tri međuopštinske organizacije, organizovala je u Baru dvodnevni modul učenja Brajevog pisma za 14 osoba oštećenog vida iz čitave Crne Gore.

Sporazum o saradnji

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Asocijacija menadžera Crne Gore (AAM) potpisali su Sporazum o saradnji radi razmjene znanja i iskustava kao i daljeg zajedničkog rada u oblasti menadžmenta, liderstva, društveno odgovornog poslovanja, strateškog planiranja i pisanja projekata.

Čas za mališane

Udruženje ljubitelja Gorice i prirode organizovalo je u park šumi Gorica, čas za mališane iz podgoričkog vrtića „ Bubamara ". Mališani su učili o ljepoti i životu na Gorici.

Dječja igrališta

Nevladino udruženje " Velička kapetanija " obezbijedila je I montirala dva dječja igrališta u Velici I Murini. Igrališta su postavljena ispred osnovnih škola, I čine ih najmodernije dječje sprave.

Festival

Sedmi po redu festival " Mostovi spajaju ljude " održan je na mostu na Đurđevića Tari. Manifestacija je zajednički projekat TO Pljevlja I NVO " Tara " iz Đurđevića Tare, a ima za cilj promociju turističkih potencijala sjevera Crne Gore.

Lovćenski planinarski maraton

U organizacijii Planinarskog kluba " Kapetan Angel " sa Cetinja, održan je peti Lovćenski planinarski maraton. Maraton je obilježila velika posjećenost kao I masovnost učesnika u svih devet takmičarskih kategorija.

Potpisujem

Regionalna kampanja " Potpisujem ", posvećena primjeni Konvencije Savjeta Evrope (SE) o sprečavanju nasilja prema ženama i u porodici, počela je i u Crnoj Gori, a sprovodi je Sigurna ženska kuća u saradnji sa Centrom za ženska prava i SOS telefonom Nikšić. Svi građani mogu da se pridruže akciji i na sajtu http://www.potpisujem.org/cg/ daju podršku kampanji - Potpisujem primjenu Konvencije protiv nasilja nad ženama.

Izložba

U galeriji „ A " (Trim Centar Nikšić) otvorena je izložba slika nastalih na likovnoj koloniji koja je održana u Nikšiću u organizaciji Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića. Kolonija je dio projekta " Budimo kreativni zajedno " .

Posjeta

Povodom obilježavanja Svejstkog dana borbe protiv pušenja, predstavnici Crnogorskog društva za borbu protiv raka ( CDPR) posjetili su osnovnu školu „ Međuriječje " u Međuriječju. Prilikom posjete uručena je i donacija u vidu knjiga za lektiru i CD – a „ Naša radost ".

Humanitarni bazar

Hu­ma­ni­tar­ni ba­zar pod na­zi­vom „No­i­se in fas­hion” u or­ga­ni­za­ci­ji NVO Cen­tar za žen­ska pra­va odr­žan je is­pred Dvor­ca Pe­tro­vi­ća na Kru­šev­cu. Pro­iz­vo­di ko­ji su pred­sta­vlje­ni na ba­za­ru, re­zul­tat su kre­a­tiv­nih ra­di­o­ni­ca ko­je po­ha­đa­ju oso­be sa is­ku­stvom po­ro­dič­nog na­si­lja. Ra­di­on­i­ce su re­a­li­zo­va­ne u sklo­pu pro­jek­ta „Oslo­bo­di kre­a­tiv­nost, osna­ži se­be”.

Susret

U organizaciji Rusko – jezičke dijaspore u Crnoj Gori i NVO „ Car Nikolaj ", organizovan je susret sa borcima iz Drugog svetskog rata, povodom 70 godina od pobjede nad fašizmom.