Sasatanak

Pred­stav­ni­ci NVO „ 4 lajf ”, Ju­ven­tas i Ca­zas, odr­ža­li su sa­sta­nak sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u Pod­go­ri­ci u ci­lju us­po­sta­vlja­nja sa­rad­nje i pla­ni­ra­nja ak­tiv­no­sti u obla­sti pre­ven­ci­je bo­le­sti za­vi­sno­sti. Cilj sa­stan­ka bio je una­pre­đe­nje sa­rad­nje i raz­mje­na in­for­ma­ci­ja u obla­sti pre­ven­ci­je bo­le­sti za­vi­sno­sti iz­me­đu Kan­ce­la­ri­je za pre­ven­ci­ju bo­le­sti za­vi­sno­sti, JU za re­ha­bi­li­ta­ci­ju i re­so­ci­ja­li­za­ci­ju ko­ri­sni­ka psi­ho­ak­tiv­nih sup­stan­ci – Pod­go­ri­ca, Sa­vje­ta za pre­ven­ci­ju nar­ko­ma­ni­je Skup­šti­ne Glav­nog gra­da i NVO.