Radionica

Na ini­ci­ja­ti­vu NVO Udru­že­nje ro­di­te­lja dje­ce sa po­seb­nim po­tre­ba­ma iz Ba­ra, u sa­li Skup­šti­ne op­šti­ne odr­ža­na je ra­di­o­ni­ca pod na­zi­vom „ Part­ner­stvom i sa­rad­njom do una­pre­đe­nja cje­lo­kup­nog po­lo­ža­ja dje­ce i mla­dih sa smet­nja­ma u raz­vo­ju ”. Cilj odr­ža­va­nja ra­di­o­ni­ce bio je da se ro­di­te­lji dje­ce i mla­dih sa smet­nja­ma u raz­vo­ju iz Ba­ra bli­že i de­talj­ni­je upo­zna­ju sa osnov­nim pra­vi­li­ma so­ci­jal­ne i dje­či­je za­šti­te.