Priredba

Pri­red­ba po­sve­će­na đa­ci­ma pr­va­ci­ma pod na­zi­vom „ Sa zna­njem le­tje­ti mo­gu ”, uz di­rek­tan pre­nos na ta­la­si­ma Ra­dio Tiv­ta, u or­ga­ni­za­ci­ji NVO Dje­či­jeg sa­ve­za Tiv­ta odr­ža­na je u pre­pu­noj sa­li Cen­tra za kul­tu­ru. Pri­red­ba za ti­vat­ske pr­va­ke se tra­di­ci­o­nal­no pri­re­đu­je u okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je Dje­či­ja ne­dje­lja.