Predstavljanje projekta

Cen­tar za za­šti­tu po­tro­ša­ča (CE­ZAP)  organizovao je u Podgorici  konferenciju za novinare , na kojoj je predstavio pro­je­kat „ Ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta po­tro­šač­kih or­ga­ni­za­ci­ja u obla­sti bez­bjed­no­sti i kva­li­te­ta hra­ne ” .  Situacija u oblasti bezbjednosti hrane gora je nego što je bila prije nekoliko godina , poručeno je sa konferencije.