Porinuće barke u more

Po­ri­nu­ćem u mo­re dr­ve­ne bar­ke, NVO „ Me­di­te­ran­ski cen­tar fo­to­gra­fi­je ” iz Ba­ra još jed­nom je skre­nu­la pa­žnju na po­tre­bu oču­va­nja me­di­te­ran­skog du­ha i na­či­na ži­vo­ta, kao i kul­tur­ne ma­ri­tim­ne ba­šti­ne na­šeg pri­mor­ja.