Panel diskusija

Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma tre­ba­lo bi bo­lje ure­di­ti si­stem na­bav­ki u obla­sti bez­bjed­no­sti i od­bra­ne, a Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (ANB) i Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) su za po­vjer­lji­ve na­bav­ke od 2013. do pro­šle go­di­ne po­tro­ši­li oko osam mi­li­o­na eura. To je oci­je­nje­no na pa­nel di­sku­si­ji „ Po­vjer­lji­ve na­bav­ke – jav­ne, a taj­ne ”, ko­ja je dio isto­i­me­nog pro­jek­ta, ko­ji In­sti­tut Al­ter­na­ti­va (IA) spro­vo­di u sa­rad­nji sa Cen­trom za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo CIN.