Nova knjiga

 

U or­ga­ni­za­ci­ji Srp­skog kul­tur­nog dru­šta „ Slo­vo ljub­ve ” iz Ba­ra u ve­li­koj sa­li bar­skog Do­ma kul­tu­re pred­sta­vlje­na je no­va knji­ga aka­de­mi­ka Ma­ti­je Beć­ko­vi­ća „ Pra­hu oca po­e­zi­je ”.