Noć punog jeseca

 

U or­ga­ni­za­ci­ji PK Su­bra odr­žan je  ju­bi­lar­ni, pet­na­e­sti pla­ni­nar­ski noć­ni uspon na Or­jen pod na­zi­vom „ Noć pu­nog Mje­se­ca “, od­no­sno tre­ći u okvi­ru za­jed­nič­kog zim­skog pro­gra­ma. U usponu su učestvovala 54 planinara, članovi 18 klubova iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.