Konferencija i istraživanje

­Istra­ži­va­nje Uni­je po­slo­da­va­ca (UPCG) o že­na­ma me­na­džer­ka­ma u kom­pa­ni­ja­ma u Cr­noj Go­ri za ovu go­di­nu po­ka­za­lo je oči­gled­nu do­mi­na­ci­ju mu­ška­ra­ca u od­no­su na že­ne na svim ni­vo­i­ma upra­vlja­nja i ru­ko­vo­đe­nja u kom­pa­ni­ja­ma, iz­u­zev sred­njeg. Tim po­vo­dom  je u Pod­go­ri­ci odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja „ Že­ne u me­nadž­men­tu ” gdje su i pred­sta­vlje­ni re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja.