Javna debata

 

Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „ Ak­tiv­na zo­na ” or­ga­ni­zo­va­la je dru­gu jav­nu de­ba­tu „ Znam ko­ga bi­ram “ či­ja je te­ma bi­la ne­za­po­sle­nost na Ce­ti­nju. Go­sti su bi­li pred­stav­ni­ci po­li­tič­kih par­ti­ja i ko­a­li­ci­ja ko­je će uče­stvo­va­ti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma za­ka­znim za 26.no­vem­bar.