Istraživanje

Mla­di u Cr­noj Go­ri kao naj­ve­ći bez­bjed­no­sni ri­zik vi­de or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, ko­rup­ci­ju, vjer­ski ra­di­ka­li­zam i te­ro­ri­zam, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje Cen­tra za de­mo­kra­ti­ju i ljud­ska pra­va (CE­DEM). Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da mla­di i pred­stav­ni­ci in­sti­tu­ci­ja sek­to­ra bez­bjed­no­sti pred­nost da­ju ste­pe­nu kon­tro­le ko­ji osje­ća­ju nad svo­jim ži­vo­tom, dok osje­ća­ju zna­čaj­no ni­ži ste­pen lič­ne si­gur­no­sti.