Info - sesija

U Crnoj Gori je, u cilju poštovanja prava LGBT osoba, urađeno mnogo, ali je govor mržnje prema njima još uvijek veoma izražen, zbog čega je potrebno dosljedno primjenjivati zakonska rješenja i edukovati pripadnike zajednice kako da reaguju u slučajevima diskiminacije i nasilja. To je ocijenjeno na info sesiji na kojoj su pripadnici LGBT zajednice imali priliku da se informišu o  njihovim pravima u vezi sa krivično-pravnom i prekršajno-pravnom zaštitom od nasilja i diskriminacije, a koju su u LGBT Drop in centru NVO Juventas organizovali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Asocijacijom Kvir Montenegra i Ministarstvom pravde.