Obilježavanje godišnjice rada

Kul­tur­ni cen­tar „ Punkt ” iz Nik­ši­ća, go­di­šnji­cu ve­o­ma uspje­šnog ra­da obi­lje­žio je jed­no­ča­sov­nim pro­gra­mom pod na­zi­vom „ Re­tro­spek­ti­va ” u sklo­pu ko­ga je pri­ka­zan film o nji­ho­vom na­stan­ku, pre­zen­to­va­ne ak­ci­je ko­je su re­a­li­zo­va­ne to­kom jed­no­go­di­šnjeg dje­lo­va­nja i do­di­je­lje­ne za­hval­ni­ce oni­ma ko­ji su bi­li uz njih u pro­te­klom pe­ri­o­du. Osni­va­či KC „ Punkt ” su ne­vla­di­na udru­že­nja „ Ci­vis Di­ver­sus ” i „Tu­njel ” .