Muzičko veče

„ Gu­i­tar Rock li­ve ” ve­če odr­ža­no je u klu­bu Bo­ća­ra u Podgorici, u or­ga­ni­za­ci­ji NVO MAK ko­ja pro­mo­vi­še mla­de cr­no­gor­ske mu­zi­ča­re, u ovom slu­ča­ju do­ma­će gi­ta­ri­ste.