Trodnevni trening

Uto - 20 Jun,2017 - 12:23:21

Sedamnaest predstavnika državne uprave, medija i NVO pohađali su trodnevni trening o monitoringu i evaluaciji javnih politika, u organizaciji Instituta alternativa. Kroz niz predavanja i kroz praktičan rad sa ekspertima iz regiona, ali i iz Crne Gore, polaznici su proširili svoja znanja o ovoj fazi ciklusa donošenja javnih politika.

Konferencija

Uto - 20 Jun,2017 - 12:20:39

Crna Gora bi ove godine trebalo da bude sprema za otvaranje poglavlja 27, ali je potrebno da zaštita životne sredine donosiocima odluka bude visoko na listi prioriteta, ocijenjeno je na konferenciji  “ EU i Crna Gora - U susret otvaranju poglavlja 27 - životna sredina i klimatske promjene ” koja je organizovana u okviru projekta Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori, koji nevladina organizacija  Green Home sprovodi u partnerstvu sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica, Društvom mladih ekologa Nikšić, NVO Sjeverna zemlja i Zelena akcija/Friends of the Earth Croatia.

Izložba suvenira i rukotvorina

Uto - 20 Jun,2017 - 12:19:43

  U holu upravne zgrade Societe Generale banke Montenegro  otvorena je humanitarna izložba suvenira i rukotvorina osoba sa invaliditetom, članova nikšićkog Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju. Posjetioci, klijenti i zaposleni banke će tokom narednih sedam dana moći da otkupe suvenire po simboličnim cijenama, od jedan do pet eura, i time doniraju sredstva ovom udruženju i njegovim članovima.

Žućenica fest

Ponedeljak - 19 Jun,2017 - 03:38:20

Organizacija žena Tivat, Turistička organizacija Tivat i Radio Tivat organizovali su na gradskoj rivi Pine u Tivtu , gastronomsko  - turističku manifestaciju  “ Žućenica fest ”. Šesnaest ekipa i  oko 150 kulinara ponudili su posjetiocima brojne specijalitete u susret novoj turističkoj sezoni.

Akcija

Ponedeljak - 19 Jun,2017 - 03:37:17

  Društvo prijatelja Kolašina  u saradnji sa NVO Natura i brojnim volonterima organizovali su veliku akciju u Kolašinu. Oni su radili na ukrašavanju gradskih ulica žardinjerama i cvijećem.

Izviđački kamp

Ponedeljak - 19 Jun,2017 - 03:36:16

165 izviđača iz Bara i Budve učestvovalo je na trodnevnom III izviđačko – edukativnom kampu “ Budi izviđač ” , kojeg su u Buljarici organizovali Izviđački odred “ Jadran ” i bratski istoimeni izviđačko – porečanski odred iz Skoplja.    

Predavanje

Ponedeljak - 19 Jun,2017 - 03:35:34

Cen­tar za raz­voj ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je or­ga­ni­zo­va­li su pre­da­va­nje o po­stu­pa­nju po pri­ja­va­ma zvi­žda­ča za pred­stav­ni­ke or­ga­na vla­sti na lo­kal­nom ni­vou iz je­da­na­est cr­no­gor­skih op­šti­na – Ko­la­šin, Ža­bljak, Plje­vlja, Plu­ži­ne, Šav­nik, Moj­ko­vac, Ro­ža­je, Plav, Bi­je­lo Po­lje, Pet­nji­ca i Gu­si­nje. Ra­di­o­ni­ci ko­ja je odr­ža­na u okvi­ru pro­jek­ta CRN­VO-a pod na­zi­vom „ Ne­ka se tvoj glas ču­je ja­če ” je pri­su­stvo­va­lo 17 po­la­zni­ka.

Critical mass u Nikšiću

Ponedeljak - 19 Jun,2017 - 03:34:46

Pe­ti po re­du „ Cri­ti­cal mass “  odr­žan je u gra­du pod Tre­bje­som, a or­ga­ni­za­tor je bi­la ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „ Bi­ci­klo.me “. U vo­žnji na dvo­toč­ka­ši­ma kroz cen­tar Nik­ši­ća pa do je­ze­ra Kru­pac uče­šće je uze­lo oko 100 bi­ci­kli­sta raz­li­či­tih sta­ro­snih do­bi.

Tribina

Ponedeljak - 19 Jun,2017 - 03:31:55

U organizaciji Odeljenja bezbjednosti i NVO Novi početak u hotelu „ Bjanka “ u Kolašinu održana je tribina na temu „ Prevencija narkomanije kod adolescenata “.

Predstavljanje izvještaja

Ponedeljak - 19 Jun,2017 - 03:28:56

Osobe lišene poslovne sposobnosti dovode se u stanje "građanske smrti", jer se lišavaju mnogih ljudskih prava i dovode u poziciju objekta zaštite, umjesto subjekta koji može donositi odluke uz odgovarajuću podršku, ocijenjeno je na predstavljanju  izvještaja o oduzimanju poslovne sposobnosti u Crnoj Gori, koji je organizovala Akcija za ljudska prava (HRA) .

Pages