Proljeću sa osmijehom

Petak - 24 Mart,2017 - 12:40:22

Dječji savez i Udruženje gorana Podgorice i ove godine organizovali su manifestaciju „ Proljeću sa osmijehom “, prepoznatu po ekološkom i društvenom značaju. Manifestacija je okupila  veliki broj mališana koji su pjesmom, recitacijama i plesom pozdravili najljepše godišnje doba.

Okrugli sto

Petak - 24 Mart,2017 - 12:39:33

  U organizaciji  NVO Otvorena škola u Danilovgradu  je odrzan  treći okrugli sto " Otvoreno o korupciji " , u sklopu projekta " Osnaživanje gradjana i gradjanki u borbi protiv korupcije ".  

Panel diskusija

Četvrtak - 23 Mart,2017 - 10:37:36

Pravno prepoznavanje polnog i rodnog identiteta od suštinske je važnosti da bi trans, interpolne i rodno varijantne osobe bile u mogućnosti da žive dostojanstven i srećan život, ocijenjeno je na panel diskusiji Pravo na samoodređenje. Panel je organizovala NVO Juventas zajedno sa partnerima LGBTIQ Asocijacijom Kvir Montenegro i Institutom za pravne studije, u okviru projekta “ Doprinos unaprjeđenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori “.

Svjetski dan poezije

Četvrtak - 23 Mart,2017 - 10:36:34

Tri­bi­na „ Ri­ječ ” Udru­že­nja knji­žev­ni­ka Cr­ne Go­re obilježila je  Svjet­ski dan po­e­zi­je. Ovo­go­di­šnja te­ma na ko­ju su  pje­sni­ci od­go­va­ra­li  svo­jim sti­ho­vi­ma no­sila je  na­ziv „ Či­ji se glas ču­je? ” i raz­ma­tra­la je  od­nos gla­sa(ri­je­či) i zvu­ka( me­lo­di­je tek­sta).

Dan osoba s Daunovim sindromom

Srijeda - 22 Mart,2017 - 01:34:44

Udruženje mladih s hendikepom Crne Gore u saradnji sa Resursnim centrom “ 1. Jun ”  obilježilo je  prigodnim programom na Trgu nezavisnosti i šetnjom u centru grada, Dan osoba s Daunovim sindromom. U znak podrške većina onih koji su došli da isprate program  nosila je šarene i rasparene čarape koje su simbol ovog dana iz uvjerenja da ih osobe sa Daunovim sindromom ne mogu upariti.

Akcija

Srijeda - 22 Mart,2017 - 01:33:47

  Povodom Svjetskog dana šuma i početka proljeća, mladi članovi Uduženja gorana Podgorice iz OŠ “ Maksim Gorki ” i djeca iz vrtića “ Leptirić ” na Zabjelu, su u dvorištu ove predškolske ustanove zasadili ruže i višnju i obnovili prošlogodišnje sadnice.

Okrugli sto

Srijeda - 22 Mart,2017 - 01:33:00

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA organizovali su  okrugli sto pod nazivom „ Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici ”. Skupu su prisustvovali ljekari psihijatri, predstavnici Centara za mentalno zdravlje, Centara za socijalni rad, opština, nevladinih organizacija.

Akcija sadnje

Srijeda - 22 Mart,2017 - 01:32:15

  U su­sret pro­lje­ću NVO Dječ­ji sa­vez Tiv­ta i Mod­ni klub „ Da Kvi ”, po­klo­ni­li su po tra­di­ci­ji, Ve­li­kom grad­skom par­ku još jed­no no­vo sta­blo. Ovog pu­ta to je „ vi­bur­nia lu­ci­dum “, ko­ja će, za­jed­no sa ra­ni­je za­sa­đe­nim sad­ni­ca­ma ja­smi­na, bi­ti do­pri­nos ove dvi­je NVO oze­le­nja­va­nju grad­skog par­ka, u su­sret naj­ljep­šem go­di­šnjem do­bu.

Drvo generacije

Srijeda - 22 Mart,2017 - 01:30:46

  NVO Ekološko društvo počela je akciju “ Drvo generacije ” sadnjom 15 različitih vrsta biljaka u dvorištu Druge osnovne škole u Budvi. “ Drvo generacije ” biće trajna akcija u kojoj će svaka generacija iz ostalih škola svake godine zasaditi određeni broj sadnica, brinuti o njima, njihovom rastu I održavanju tokom školovanja.

Manifestacija

Srijeda - 22 Mart,2017 - 01:29:00

Po­vo­dom 20. mar­ta, me­đu­na­rod­nog Da­na fran­ko­fo­ni­je u Omla­din­skom klu­bu na Ce­ti­nju ko­ji dje­lu­je u sa­sta­vu NVO „ Džo­na­tan Li­ving­ston “, or­ga­ni­zo­van je bo­gat pro­gram po­sve­ćen da­ni­ma fran­cu­ske kul­tu­re. Cilj ovog pro­gra­ma je  pro­mo­vi­sa­nje fran­cu­ske kul­tu­re i fran­cu­skog je­zi­ka ko­ji se, ka­da je u pi­ta­nju nje­go­vo iz­u­ča­va­nje u ško­la­ma, već po­sle­njih de­se­tak go­di­na na­la­zi u kri­zi.    

Pages