Uključivanje civilnog društva u procese razvoja javne politike na nacionalnom nivou

Cilj projekta je bio podržati razvoj legislative i novih praksi za učešće građana u razvoj javnih politika na nacionalnom nivou i obezbijediti stalni monitoring i izvještavanje o uključenosti civilnog društva u proces donošenja odluka na nacionalnom nivou.  Neke od najvažnijih aktivnosti u sklopu ovog projekta su: izrada Modela Zakona o transparentnosti pripreme i primjene državnih akata, upućivanje Modela predsjedniku Vlade i svim ministarstvima, Godišnji izveštaj o saradnji Vlade i NVO koji je  distribuiran u 500 primjeraka.

Projekat u trajanju od godinu dana finansirao je Balkanski fond za demokratiju (BTD), a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznosila su 24.766,07 $.