Promocija saradnje između Vlade i NVO

Cilj projekta je bio povećanje ukupne saradnje između Vlade i NVO, a najvećim uspjehom projekta smatra se uspostavljanje uspješne saradnje sa šeficom Vladine kancelarije za saradnju sa NVO. Ostali rezultati projekta bili su: uspostavljanje komunikacije sa odgovarajućim državnim organima u cilju dobijanja podataka o kontakt osobama zaduženim za saradnju sa NVO, kreirano je i distribuirano 500 primjeraka Adresara državnih službenika za saradnju sa NVO, štampano je 500 primjeraka Adresara NVO čije je polje djelovanja u direktnoj vezi sa određenim tijelom Vlade CG i distribuirano Vladinim tijelima. Takođe, 500 primjeraka publikacije« Građani kao partneri« distribuirano je državnim službenicima, a održan je i trodnevni seminar za 25 državnih službenika na temu «Jačanje kapaciteta državnih službenika zaduženih za saradnju sa NVO«.

Projekat u vrijednosti od 37.176,00 $ je trajao 10 mjeseci, a realizovao se uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED).