Podrška učešću civilnog društva u razvoju novog sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori

Projekat predstavlja partnerski projekat Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i CRNVO-a, a donator je bila Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). Cilj ovog projekta bio je unaprijeđenje sistema socijalne zaštite starih lica u kojem će nevladine organizacije dobiti jednake šanse za implementaciju i finansiranje servisa. Projekat je trajao 16 mjeseci, tokom 2007. i 2008.godine. Najvažniji produkt u 2007.godini bila je izrada Strategije razvoja socijalne zaštite starih lica, dokument kojim se definišu najvažniji pravci i zadaci u politici razvoja socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori za period 2008-2012. Ostali rezultati postignuti u projektu su: pojačani kapaciteti zaposlenih u Gerontološkom društvu, kroz pružanje obuka potrebnih za bolje upravljanaje organizacijom, implementirana je Strategija po modelu pilot projekta u opštini Pljevlja, tj. izrađen je Akcioni plan za Strategiju, kreirana je baza podataka organizacija koje pružaju socijalnu zaštitu u Crnoj Gori, a realizovao se i veliki broj promotivnih aktivnosti koje su dale na značaju projektu i njegovim ciljevima.

154.881,22 € iznosio je ukupan budžet projekta, a EAR je učestvovao sa 138.626,22€.