Jače OCD, jača demokratija!

PROJEKAT: Jače OCD, jača demokratija!“

DONATOR: Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – 156.252,57

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  je u periodu od janura 2016. godine do jula 2017. godine realizovao  projekatJače OCD, jača demokratija!“  koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Implementacija projekta trajala je 18 mjeseci. Opšti cilj ovog projekta koji je  CRNVO realizovao u partnerstvu sa NVO Nada, NVO Bonum, NVO Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont, kao i uz podršku Zajednice opština Crne Gore bio je osnaživanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori. Specifični cilj projekta je kreiranje podsticajnog lokalnog ambijenta za kontiunuiranu transformaciju lokalnih OCD u efikasne i profesionalne aktere.

Realizacijom ovog projekta ostvarena su tri ključna rezultata: formirana su 4 CRNVO lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim NVO, ojačani su organizacioni i profesionalni kapaciteti lokalnih NVO i unaprjijeđen je podsticajni ambijent za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • Osnivanje Savjetodavne projektne grupe;
  • Organizacija intezivnog programa jačanja kapaciteta za predstavnike lokalnih resursnih centara: obezbjeđivanje pravnih, finansijskih i tehničkih savjeta za OCD, strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, pisanja projekata i građanske participacije u donošenju odluka, promocije i upoznavanja sa sistemom osiguranja kvaliteta i ISO 9001 standarda u četiri centra;
  • Jednomjesečna praksa predstavnika 4 lokalna centra u CRNVO;
  • Potpisivanje memoranduma o saradnji između CRNVO i 4 lokalna centra;
  • Pružanje usluga lokalnim OCD-a od strane lokalnih centara;
  • Sprovođenje istraživanja o podsticajnom okviru na lokalnom nivou;
  • Organizacija treninga za 60 lokalnih OCD-a na teme: strateški marketing, organizacioni menadžment, pisanje predloga za projekte, prikupljanje sredstava i građanska participacija u procesu donošenja odluka;
  • Organizovanje javnoh diskusija na teme saradnje opština i NVO, saradnje biznis sektora i NVO, finansiranje NVO iz javnoh fondova itd;
  • Organizovanje završne konferencije ,,LOKALNO.ODGOVORNO.TRANSPARENTNO“

Prva faza realizacije projekta sprovedena je u periodu od januara do jula 2016. i bila je posvećena ostvarivanju prvog projektnog rezultata-formiranju 4 CRNVO lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim NVO. Zadatak lokalnih resursnih centara je da pružaju usluge lokalnih nevladinim organizacijama i zainteresovanim pojedincima u polju pravnog i finansijskog savjetovanja, pisanja projekata, kao svih drugih tema koje su važne za razvijanje NVO sektora na sjeveru i jugu Crne Gore. Predstavnici partnerskih organizacija NVO Nada, NVO Bonum, NVO Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont su tokom ove faze imali priliku da pohađaju intenzivni program jačanja kapaciteta za lokalne resursne centre, koji je bio organizovan u okviru tri modula. Prvi modul je obuhvatio treninge na temu ,,Strateško planiranje i organizacioni menadžment“ i organizovan je u  periodu od 22-25.marta u Budvi.  Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja predstavnika lokalnih resursnih centara o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, kao i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Učesnici su u okviru praktičnog dijela treninga radili na izradi nacrta strateških planova lokalnih resursnih centara, koji su finalizovani u junu 2016. i  služe kao osnova za funkcionisanje lokalnih resursnih centara.

Drugi modul je organizovan periodu od 4 do 7. aprila 2016. u Podgorici i obuhvatio je treninge na dvije teme: pisanje projekata i građanska participacija u donošenju odluka. Učesnici su tokom ovog treninga radili na izradi nacrta tri projekta i 4 građanske inicijative. Treći modul je realizovan 5. i 6. maja u Kolašinu i obuhvatio je treninge na dvije teme: ,,Sistem osiguranja kvaliteta i ISO 9001 standard“ i ,,Pravni, finansijski i tehnički savjeti za NVO“. Cilj prvog treninga bio je poboljšanje znanja predstavnika lokalnih resursnih centara o sistemu obezbjeđenja kvaliteta u radu NVO, načinima putem kojih lokalni resursni centri i druge NVO mogu provjeriti da li se organizacija poboljšava, kroz kontinuirani monitoring i evaluaciju. Cilj drugog treninga bio je unaprjeđenje znanja predstavnika lokalnih resursnih centara o pravnim, finansijskim i tehničkim aspektima funkcionisanja NVO, kako bi oni efikasno i na kvalitetan način pružali usluge u okviru budućih help deskova lokalnih resursnih centara.

Nakon intenzivnog programa jačanja kapaciteta, predstavnici lokalnih resursnih centara imali su priliku da pohađaju jednomjesečni program stažiranja u CRNVO-u. Nakon obavljenog stažiranja, potpisan je  Memorandum o saradnji između CRNVO-a i NVO NADA iz Herceg Novog, NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Novi Horizont iz Ulcinja i NVO Bjelopoljski demokratski centar. Potpisivanjem memorandum, zvanično su oformljeni CRNVO lokalni resursni centri koji će pokrivati jug i sjever Crne Gore i pružati usluge i servise nevladinim organizacijama iz ovih regiona, u okviru svojih help-deskova. Ovim memorandumom CRNVO lokalni resursni centri su se obavezalu da će u saradnji sa CRNVO organizovati treninge, tematske škole, okrugle stolove, forume i druge skupove koji će imati za cilj jačanje organizacionih I profesionalnih kapaciteta nevladinih organizacija, da će sprovoditi analize i istraživanja, pripremati zajedničke projekte i aktivnosti kao i razmjenjivati stečena iskustva.

Druga faza realizacije projekta obuhvatila je period od avgusta do kraja decembra 2016. godine i bila je posvećena organizaciji treninga za lokalne NVO na različite teme. Treninge je pohadjalo ukupno 136 predstavnika lokalnih NVO. Treninzi na temu ,,Stratečko planiranje i organizacioni menadžment“ su organizovani u Bijelom Polju, Pljevljima,  Baru i Herceg Novom i ukupno 47 predstavnika lokalnih NVO je pohađalo ove treninge. Treninge na temu ,,Pisanje prijedloga projekata“ je pohađalo ukupno 53 predstavnika lokalnih NVO i ovi treninzi su organizovani u sljedećim gradovima: Bijelom Polju, Pljevljima, Budvi i Tivtu. Trenige na temu ,,Građanska participacija u donošenju odluka i javno zastupanje” pohađalo je 36 predstavnika NVO, a treninzi su realizovani u Ulcinju, Kolašinu i Bijelom Polju.

Projekat je takođe doprinio unaprjeđenju podsticajnog ambijenta za djelovanje NVO na lokalnom nivou. U cilju ostvarenja ovog ključnog rezultata, CRNVO je u partnerstvu sa lokalnim resursnim centrima organizovao 16 javnih diskusija na kojima je ucestvovalo 400 predstavnika NVO, opština I biznis sektora. Javne diskusije na temu ,,Saradnja opština I OCD” organizovane su u Hrecge Novom, Pljevljima, Ulcinju i Bijelom Polju. Javne diskusije na temu ,,Saradnja OCD i biznis sektora” organizovane su u Tivtu, Ulcinju , Bijelom Polju I Pljevljima. Javne diskusije na temu ,, Uloga OCD-a u procesu pregovora pristupanja EU“ organizovane su u Kotoru, Pljevljima, Beranama i Budvi. Javne diskusije na temu ,,Finansiranje NVO iz budžeta lokalnih samouprava“ organizovane su u Rožajama, Mojkovcu, Baru i Herceg Novom.  Učešćem u javnim diskusijama predstavnici lokalnih samouprava, OCD i biznis sektora, su imali priliku da identifikuju  glavne prepreke u njihovoj saradnji  i definišu  preporuke za njihovo rješavanje. Na taj način opštine su postale otvorenije prema građanima i radile u saradnji sa organizacijama civilnog društva na prepoznavanju i rješavanju stvarnih problema u lokalnim zajednicama. U okviru ovog projekta, u periodu od jula do decembra 2016. sprovedeno je i  istraživanje o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou. Cilj ovog istraživanja je praćenje implementacije regulative kojom se uređuje saradnja između lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, kao i javnost i transparentnost rada lokalnih samouprava tokom 2015. i prve polovine 2016. godine. Takođe, istraživanje sadrži informacije o stavovima predstavnika nevladinih organizacija i lokalnih samouprava, odnosno ocjene stepena njihovog zadovoljstva realizacijom svakog od zakonom propisanih oblika saradnje: informisanja,konsultovanja, učešća NVO predstavnika u radu radnih grupa/tijela, organizovanja zajedničkih događaja, finansiranja projekata, kao i obezbjeđivanja uslova za rad NVO. Istraživanje je takođe bilo fokusirano i na javnost i transparentnost rada lokalnih samouprava, jer je upravo ispunjenost ovih principa preduslov za djelovanje NVO i obavljanje njihovih funkcija na lokalnom nivou, kao i za saradnju sa lokalnom samoupravom. Cilj istraživanja bio je i analiza problema koji su prisutni u saradnji lokalne samouprave i nevladinih organizacija, kao i u samom radu lokalne samouprave i pronalaženje jasnih i direktnih načina za prevazilaženje postojećih problema.

Izvještaj o okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou možete pronaći na linku http://www.crnvo.me/crnvo-publikacije/crnvo-publikacije