Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da učestvuju u procesu odlučivanja na lokalnom nivou

Projekat se sprovodi u 8 crnogorskih opština, a njime su obuhvaćene nevladine organizacije iz čak 15 opština, a realizuje se u saradnji sa Centrom za monitoring (CEMI). Projekat ima za cilj razvijanje koncepta participativne demokratije na lokalnom nivou, a samim tim i povećanje uticaja koje NVO mogu imati na donošenje i sprovođenje javnih politika.

U skladu sa ciljevima projekta, glavna aktivnost u projektu je organizovanje obuka za nevladine organizacije. Prvi dio obuke čini sveobuhvatni trening koji će nevladinim organizacijama omogućiti da steknu potrebna znanja i vještine za uključivanje u proces izrade i implementacije javnih politika koje se sprovode na lokalnom nivou. Glavne teme koje će biti obrađene na treningu su:

*demokratsko upravljanje nevladinim organizacijama,

*sistem rada lokalne samouprave u Crnoj Gori

*nadležnosti lokalnih samouprava

*mehanizmi učešća u procesima odlučivanja na lokalnom nivou (sa posebnim akcentom na oblike saradnje između NVO i lokalne samouprave propisane zakonom)

*javno zastupanje

Drugi dio obuke odnosi se na trening za nevladine organizacije na temu monitoring rada lokalne samouprave i pisanje efektivnih praktičnih politika, a kraj projekta će obilježiti organizovanje 8 okruglih stolova za nevladine organizacije i lokalne službenike koji će omogućiti bolju komunikaciju i razmjenu iskustava.

Projekat traje do kraja godine, a donator je Međunarodni centar Olof Plame iz Švedske. Ukupna sredstva potrebna za realizaciju projekta iznose 46.906 €.