Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori

Projekat u trajanju od godinu dana čiji je cilj bio povećanje ukupne transparentnosti rada lokalne uprave u odnosu na građane i NVO realizovao se u 7 crnogorskih opština. Nastavak kampanje za usvajanje svih predviđenih dokumenata relevantnih za aktivnosti NVO u njihovo uključivanje u kreiranje politika na lokalnom nivou (Statut, Odluka o učešću građana u vršenju javnih poslova, Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Poslovnik o radu skupštine opštine), nastavak kampanje za izmjenu Odluke o finansiranju projekata NVO i izrada amandmana na Odluku, istraživanje o stavovima predstavnika nevladinih organizacija i službenika lokalne samoupave o uzajamnoj komunikaciji i saradnji i izrada Godišnjeg izveštaja o saradnji NVO i lokalnih samouprava su samo neki od rezultata koji su postignuti ovim projektom.

Projekat je podržao Međunarodni centar Olof Palme iz Švedske, a za njegovu realizaciju bilo je potrebno 31.400,41 €.