Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori- poboljšanje saradnje između NVO i lokalnih vlasti

Cilj projekta je bio poboljšanje saradnje između lokalne samouprave i NVO, kroz povećanje transparentnosti u radu lokalnih samouprava, veću informisanost predstavnka NVO i lokalne samouprave o međusobnoj saradnji i mehanizmima te saradnje. Glavne aktivnosti u projektu su bile: edukacija NVO na temu-monitoring rada lokalnih samouprava, nastavak kampanje za promjenu i usvajanje dokumenata koji se tiču rada nevladinog sektora i veće transparentnosti lokalne samouprave (Statut, Odluka o učešću građana u vršenju javnih poslova, Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Odluka o finansiranju NVO projekata, Poslovnik o radu skupštine opštine), sprovedeno je istraživanje o percepciji međusobne saradnje među lokalnim službenicima i predstavnicima NVO, koje se može naći u Godišnjem izveštaju o saradnji NVO i lokalne samouprave za 2008.godinu.

Jednogodišnji projekat finansirao je Međunarodni centar Olof Palme iz Švedske, a ukupna vrijednost projekta bila je 34.201€.