Civilno društvo u dijalogu o budućnosti Crne Gore

Osnovni cilj projekta je bio povećanje učešća organizacija civilnog društva u procesima odlučivanja u Crnoj Gori i oblastima djelovanja koje se odnose na definisanje države i Ustava Crne Gore, pitanje demokratije i vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, dobre uprave, održivog razvoja i socijalne kohezije. Projekat je težio dijalogu između različitih političkih i društvenih aktera o najvažnijim pitanjima u državi i društvu, a podstakao je i debatu kako među stručnjacima, tako i u široj javnosti, o smjernicama rješavanja nekih od najvažnijih tada aktuelnih pitanja. U okviru aktivnosti projekta je objavljen tekst Inicijative u sredstvima javnog informisanja, organizovano je pet tematskih okruglih stolova i objavljeno pet publikacija koje su objedinile stručno izlaganje sa okruglih stolova. 

Donator projekta vrednog 17.150 € je bila Fondacija Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora.