Sjednica

Inicijativa Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice

 

Ovim putem želimo da vas informišemo da je predstavnica nevladinog sektora u Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada –Podgorice, Lidija Knežević uputila na jučerašnoj sjednici ovog tijela predlog pitanja koja treba unijeti u Program rada Skupštine Glavnog grada za 2015. godinu. Predstavnica NVO sektora je predložila da u cilju unaprjeđenja pravnog okvira za finansiranje i djelovanje nevladinih organizacija u Podgorici, Programom rada Skupštine za 2015.godinu budu obuhvaćena sljedeća pitanja:

• Donošenje Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama i
• Donošenje Odluke o dodjeli prostorija i zemljišta kojima upravlja Glavni grad Podgorice nevladinim organizacijama.

Novousvojena Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija sadrži brojne nedostatke kako u pogledu propisanih uslova i postupka finansiranja projekata nevladinih organizacija, tako i u pogledu uslova, načina i postupka obrazovanja same Komisije za raspodjelu sredstava. Osnovni cilj predloga donošenja Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama je uvođenje čitavog niza novih rješenja kojima se između ostalog želi utvrditi procenat tekućeg budžeta za finansiranje projekata NVO, na najefikasniji način definisati sastav Komisije za raspodjelu sredstava i procedura izbora predstavnika NVO u njen sastav, opis poslova samostalnih procjenjivača prijedoga projekata i programa itd.

Pored toga, na nivou Glavnog grada ne postoji odluka kojom su precizno definisani kriterijumi i procedure dodjele zemljista i prostora kojima upravlja Glavni grad, pa se ovi postupci često vrše na nedovoljno transparentan način. Stoga je osnovni cilj predloga donošenja Odluke o dodjeli prostorija i zemljišta kojima upravlja Glavni grad Podgorice nevladinim organizacijama:
• definisanje kriterijuma, načina i postupka dodjele prostorija i zemljišta kojima upravlja Glavni grad Podgorice nevladinim organizacijama
• evidencija prostora i zemljišta kojima upravlja Glavni grad, a koji se ne koristi.

Članovi Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave izjasniće se o ovim predlozima na narednoj sjednici, zakazanoj za početak januara. Lidija Knežević je takođe predlozila da svi predlozi i mišljenja koja Savjet usvoji u cilju unapređenja i razvoja Podgorice i podizanja nivoa kvaliteta javnih usluga budu dostupna i na sajtu Glavnog grada, jer to do sada nije bila praksa. Ovaj predlog je prihvaćen većinom glasova članova Savjeta.
Takođe, koristimo ovu priliku da podsjetimo i pozovemo nevladine organizacije i građane iz Podgorice, da u svim slučajevima povrede prava i sloboda lokalnog stanovništva i nedovoljnog obima i kvaliteta javnih usluga iskoriste pravo podnošenja inicijative Savjetu i obrate se predstavnici nevladinog sektora putem mejla lidija.knezevic@crnvo.me ili putem telefona 020/219-121.

 

 

Poštovani/e,
Želimo da Vas informišemo da je na sjednici Skupštine Glavnog grada održanoj 26.decembra 2012. izabran novi sastav Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada Podgorice. Za predstavnika NVO u sastav ovog tijela izabrana je Lidija Knežević, koordinatorka programa za unaprijeđenje pravnog i institucionalnoog okvira za djelovanje OCD u Centru za razvoj nevladinih organizacija.
Podsjećamo, Savjet za razvoj i zaštitu lokalnu samouprave ima pravo da državnim organima, organima lokalne samouprave i javnim službama, odnosno svim subjektima, koji pripremaju, donose ili neposredno primjenjuju propise, podnosi predloge za unapređenje i razvoj lokalne samouprave, podizanje nivoa kvaliteta javnih usluga, zaštitu Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti, zaštitu sloboda i prava lokalnog stanovništva, obavezujući istodobno organe i službe da se o predlozima Savjeta izjasne. Osim u slučajevima utvrđenim zakonom, Savjet može djelovati prema organima, javnim službama Glavnog grada i državnim organima, a koji se odnose na: predlaganje donošenja izmjena i dopuna propisa i drugih opštih akata iz oblasti lokalne samouprave, podizanje javnosti i transparentnosti rada, podsticanje učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, efikasnije i racionalnije vršenje javnih poslova, zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva, primjenu standarda ponašanja u vršenju javnih poslova, otklanjanje štetnih posljedica koje su nastupile ili mogle nastupiti za lokalno stanovništvo u vršenju javnih poslova, predlaganje donošenja programa i planova iz oblasti urbanizma i drugih oblasti od interesa za lokalno stanovništvo, zaštitu Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti Glavnog grada i gradskih opština, preduzimanje mjera za unapređenje lokalne samouprave i zaštite sloboda i prava lokalnog stanovništva čije je uređivanje u nadležnosti državnih organa.Takođe je propisano da Savjet može od nadležnih državnih organa i organa Glavnog grada i javnih službi tražiti izvještaje i informacije neophodne za ostvarivanje njegovih funkcija, koje su organi i službe dužni da daju u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva.

Novom Odlukom o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada – Podgorice (″Službeni list RCG-Opštinski propisi″, broj: 23/11) je uz navedeno data mogućnost podnošenja inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata kojim se uređuje položaj, prava i dužnosti Glavnog grada i gradskih opština, utvrđuju prava i slobode lokalnog stanovništva ili regulišu javne usluge. Takođe je uvedena obaveza uprave Glavnog grada da u toku javne rasprave dostavi Savjetu nacrt akta od zajedničkog interesa radi izjašnjenja, te da stavove o prihvatanju i neprihvatanju predloga i sugestija Savjeta posebno obrazloži i uključi u izvještaj o rezultatima javne rasprave.

Savjet u svom radu postupa po sopstvenoj inicijativi, po predlogu državnih i lokalnih organa, po inicijativama građana, nevladinih organizacija, mjesnih zajednica i drugih subjekata koji smatraju da je propisom, drugim aktom ili radnjom državnog, odnosno organa i službe Glavnog grada ili gradske opštine povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo na lokalnu samoupravu, prava i slobode lokalnog stanovništva ili da se ne obezbjeđuje potreban obim i kvalitet javnih usluga. Savjet podnosi predlog, odnosno inicijativu nadležnim državnim ili lokalnim organima i službama u pisanom obliku, kada ocjeni da su isti osnovani.

Stoga, koristimo ovu priliku da podsjetimo i pozovemo nevladine organizacije i građane da u svim prethodno navedenim slučajevima iskoriste pravo podnošenja inicijative Savjetu.

Ovaj odjeljak na našem web sajtu biće redovno ažuriran svim informacijama vezanim za rad Savjeta, o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni i putem mailing liste.