Bolja saradnja između NVO i Parlamenta

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:56:00

Projekat koji se realizovao tokom protekle godine imao je za cilj jačanje saradnje između nevladinog sektora i Parlamenta Crne Gore. Najvažniji rezultat projekta je  baza podataka o nevladinim organizacijama, pojedincima i sindikalnim organizacijama koja je instalirana u Skupštini i koja je na raspolaganju zaposlenima. Baza sadrži detaljne podatke o nevladinim organizacijama, njihovim kontakt-osobama, aktivnostima, realizovanim projektima, uz naznačenu specijalizaciju pojedine organizacije civilnog društva i naznačene resurse (materijalne i ljudske) kojima ona raspolaže, kao i o kvalifikovanim pojedincima i njihovim iskustvima u civilnom sektoru.  Bazu čine 93 organizacije i 32 pojedinca koji su izrazili želju da sarađuju sa skupštinskim odborima, sekretari odbora će moći da unose nove podatke za ostale organizacije koje su budu prijavile za saradnju ili da izmjene postojeće. Realizacijom ovom projekta stvorene su mogućnosti da se poveća učešće nevladinih organizacija u radu Parlamenta i poboljša međusobna saradnja.

[IPA2009] "Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:56:00

Projekat „Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“ realizujemo u partnerstvu sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije u trajanju od 15 mjesjeci . Opšti cilj ovog projekta je povećano učešće organizacija civilnog društva u procesu izrade i realizacije javnih politika, dok je specifični cilj unapređenjeinstitucionalnog okvira za njihovo učešće u tom procesu. Projekat finansira Evropska Komisija, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Unaprjeđenje rada NVO sektora u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:55:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija realizovao je u toku 2008. godine, projekat ,, Unaprjeđenje rada NVO sektora u Crnoj Gori“ . Cilj ovog projekta bilo je unapređenje rada i međusobne informisanosti nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Kao rezultat ovog projekta  formirana je baza podataka publikacija NVO u Crnoj Gori na nasem i engleskom jeziku. Baza podataka je dostupna na web sajtu CRNVO-a pod nazivom Biblioteka i Library. Omoguceno je pretrazivanje publikacija po razlicitim parametrima( naziv publikacije, naziv NVO, autori/ke, oblast, godina objavljivanja i td.). Sredstva za ovaj projekat u iznosu od 8657.86 eura odobrila je Fondacija Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora.

Pisanje prijedloga projekata

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:54:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija realizovao je toku 2009. godine projekat ,,Pisanje prijedloga projekata“ u cilju jačanja kapaciteta NVO koje se bave pitanjima od značaja za unapređenje položaja djece i omladine. Projekat u trajanju od godinu dana finansirala je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću , a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznosila su 39.644,00e.

NVO i građani u borbi protiv korupcije

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:54:00

Projekat je imao za cilj da povećanje učešća građana i NVO u implementaciji javnih politika u Glavnom gradu, a glavne aktivnosti u projektu su bile: organizacija okruglog stola za odbornike i NVO iz Podgorice na temu »Akcioni plan za borbu protiv korupcije«, trening za nevladine organizacije ne temu «Efektivna participacija građana u lokalnoj samoupravi«, štampanje i distribucija Vodiča o pravima građana i mogućnostima da utiču na rad lokalne samouprave. Najvažniji rezultati projekta su: poboljšanja saradnja između nevladinih organizacija i lokalne samouprave na polju borbe protiv korupcije, poboljšani kapaciteti 30 NVO iz Podgorice za stvaranje i implementiranje javnih politika na lokalnom nivou i povećano znanje građana za učešće u nadzoru rada lokalnih organa.

Povećano učešće građana i transparentnost budžetiranja u lokalnoj samoupravi

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:52:00

Osnovni cilj ovog projekta je bio  povećanje nivoa transparentnosti budžetiranja lokalne samouprave. Glavne aktivnosti u projektu podrazumjevale su: formiranje Koalicije nevladinih organizacija iz 6 opština radi lakšeg organizovanja, lobiranja i uticanja na proces opštinskog budžetiranja, trening za trenere iz ovih 6 opština na temu lokalnog budžetiranja i javnog zastupanja, štampa i distribucija priručnika «Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja« , kao i watch dog trening za nevladine organizacije iz ovih opština kako bi se poboljšali njihovi  kapaciteti za praćenje rada lokalnih organa.

Poboljšana saradnja između lokalnih samouprava i NVO

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:51:00

Glavni cilj projekta koji se sprovodio u 4 opštine bio je povećanje učešća građana i NVO u razvoju lokalne samouprave. Aktivnosti koje su se realizovale, u skladu sa postavljenim ciljem, bile su: izrada Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova i nastavak kampanje za njeno usvajanje u svim opštinama, uspostavljanje funkcije kontakt osoba za komunikaciju sa NVO u 4 lokalne uprave, obuka odbornika i  predstavnika lokalnih NVO i medija o mehanizmima učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, formiranje lokalnih programskih mreža NVO, kreiranje 4 baze podataka o NVO-ima za 4 opštine u kojima se implementirao projekat i formiranje lokalnih Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO.

Smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:50:00

Glavni cilj ovog projekta bio je povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i mogućnost da građani i NVO utiču na kvalitet pružanja usluga u lokalnim samoupravama. Projekat se prvenstveno realizovao radi unaprijeđenja znanja NVO o mehanizmima građanske i participacije NVO u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, njihovog ohrabrivanja za podnošenje inicijativa i korišćenje mehanizama participacije, unaprjeđenje komunikacije između građana i odbornika. Aktivnosti projekta su bile bazirane na edukaciji odbornika i predstavnika nevladinog sektora o suzbijanju fenomena ove negativne pojave, o korišćenju mehanizama efektivne participacije u lokalnoj samoupravi i unaprijeđenju dijaloga sa građanima, kao i organizovanje javnih tribina za građane u 5 opština u kojima se projekat realizovao.

Program za istraživanje i analize

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 05:59:00

Ovim programom želimo pružiti relevantna istraživanja i analize koje će doprinijeti unaprjeđenju održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Istraživanja stavova javnog mnjenja o organizacijama civilnog društva, analiza pravnog i političkog okvira  za djelovanje civilnog društva te analiza donatorskih politika kao mehanizam podrške razvoju civilnog društva su samo neke od oblasti koje će biti  u fokusu ovog programa. Takođe, istraživanjima i analizama biće obuhvaćene i različite tematske oblasti koje tangiraju pitanja kvaliteta saradnje organizacija civilnog društva, kao  i  njihovu saradnju sa javnim i biznis sektorom. 

Društvena odgovornost preduzeća

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 03:42:00

IZVJEŠTAJ: DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA U CRNOJ GORI Analiza koja je pred Vama dio je projekta koji je Regionalni Centar za razvoj nevladinih organizacija Bar realizovao u saradnji sa Konzulatom S.A.D – Demokratska komisija. Cilj analize je da predstavi stavove nevladinih organizacija o društvenoj odgovornosti preduzeća i njihovoj saradnji da biznis sektorom, kao i stavove biznis sektora o nevladinom sektoru i njihovim davanjima koja predstavljaju podršku aktivnostima nevladinih organizacija.

Pages