Civilno društvo u dijalogu o budućnosti Crne Gore

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:06:00

Osnovni cilj projekta je bio povećanje učešća organizacija civilnog društva u procesima odlučivanja u Crnoj Gori i oblastima djelovanja koje se odnose na definisanje države i Ustava Crne Gore, pitanje demokratije i vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, dobre uprave, održivog razvoja i socijalne kohezije. Projekat je težio dijalogu između različitih političkih i društvenih aktera o najvažnijim pitanjima u državi i društvu, a podstakao je i debatu kako među stručnjacima, tako i u široj javnosti, o smjernicama rješavanja nekih od najvažnijih tada aktuelnih pitanja. U okviru aktivnosti projekta je objavljen tekst Inicijative u sredstvima javnog informisanja, organizovano je pet tematskih okruglih stolova i objavljeno pet publikacija koje su objedinile stručno izlaganje sa okruglih stolova. 

Kampanja za održivost nevladinog sektora u Crnoj Gori (Koalicija NVO “Saradnjom do cilja“)

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:05:00

Cilj projekta bio je unaprijediti uslove za rad i razvoj nevladinog sektora u Crnoj Gori, kroz formiranje i rad koalicije sa preko 200 nevladinih organizacija iz svih krajeva zemlje. Projekat je započet juna 2006, a trajao je do marta 2007. Najvažnija dostignuća ovog projekta su: izrada Strategije saradnje Vlade i NVO, Kodeksa NVO, kao i Strukture finansiranja NVO iz javnih fondova, koja je zahtjevala najviše vremena. Sva tri dokumenta, zajedno sa listom članica Koalicije, inkorporirana su u publikaciju “Koalicija NVO-Saradnjom do cilja“ koja je štampana na našem i engleskom jeziku. Uspješnu realizaciju projekta obilježila je i Nacionalna konferencija Koalicije, pomoću koje je učinak jednogodišnjeg projekta predstavljen javnosti. Konferenciji je prisustvovalo oko 150 predstavnika, a osim članica Koalicije, bili su prisutni i brojni predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada, Vlade, političkih partija, NVO iz regiona i medija.

Uključivanje civilnog društva u procese razvoja javne politike na nacionalnom nivou

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:03:00

Cilj projekta je bio podržati razvoj legislative i novih praksi za učešće građana u razvoj javnih politika na nacionalnom nivou i obezbijediti stalni monitoring i izvještavanje o uključenosti civilnog društva u proces donošenja odluka na nacionalnom nivou.  Neke od najvažnijih aktivnosti u sklopu ovog projekta su: izrada Modela Zakona o transparentnosti pripreme i primjene državnih akata, upućivanje Modela predsjedniku Vlade i svim ministarstvima, Godišnji izveštaj o saradnji Vlade i NVO koji je  distribuiran u 500 primjeraka.

Promocija saradnje između Vlade i NVO

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:02:00

Cilj projekta je bio povećanje ukupne saradnje između Vlade i NVO, a najvećim uspjehom projekta smatra se uspostavljanje uspješne saradnje sa šeficom Vladine kancelarije za saradnju sa NVO. Ostali rezultati projekta bili su: uspostavljanje komunikacije sa odgovarajućim državnim organima u cilju dobijanja podataka o kontakt osobama zaduženim za saradnju sa NVO, kreirano je i distribuirano 500 primjeraka Adresara državnih službenika za saradnju sa NVO, štampano je 500 primjeraka Adresara NVO čije je polje djelovanja u direktnoj vezi sa određenim tijelom Vlade CG i distribuirano Vladinim tijelima. Takođe, 500 primjeraka publikacije« Građani kao partneri« distribuirano je državnim službenicima, a održan je i trodnevni seminar za 25 državnih službenika na temu «Jačanje kapaciteta državnih službenika zaduženih za saradnju sa NVO«.

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:02:00

Projekat u trajanju od godinu dana čiji je cilj bio povećanje ukupne transparentnosti rada lokalne uprave u odnosu na građane i NVO realizovao se u 7 crnogorskih opština. Nastavak kampanje za usvajanje svih predviđenih dokumenata relevantnih za aktivnosti NVO u njihovo uključivanje u kreiranje politika na lokalnom nivou (Statut, Odluka o učešću građana u vršenju javnih poslova, Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Poslovnik o radu skupštine opštine), nastavak kampanje za izmjenu Odluke o finansiranju projekata NVO i izrada amandmana na Odluku, istraživanje o stavovima predstavnika nevladinih organizacija i službenika lokalne samoupave o uzajamnoj komunikaciji i saradnji i izrada Godišnjeg izveštaja o saradnji NVO i lokalnih samouprava su samo neki od rezultata koji su postignuti ovim projektom.

Obuka za činovnike lokalnih uprava u upravljanju projektima iz EU fondova

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:02:00

Osnovni cilj organizovanja obuke za činovnike lokalnih uprava bilo je povećanje informisanosti i znanja činovnika o dostupnim fondovima EU kao i o fazama projektnog ciklusa, izradi logičke matrice, budžeta i popunjavanja aplikacione forme za projekte EU. Obuka je koncipirana na način što je svaka grupa činovnika (po dva iz svake opštine) prošla obuku u trajanju od 6 dana (dva bloka po 3 dana). Formirane su 3 grupe polaznika po regijama – sjever, centralni dio i jug.Treninzi za prvu grupu polaznika realizovani su u Pljevljima i Mojkovcu. Obuka za činovnike lokalnih uprava iz centralnog dijela Crne Gore realizovana je u Ulcinju, dok je trening za treću grupu polaznika realizovan u Tivtu.

Podrška učešću civilnog društva u razvoju novog sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:01:00

Projekat predstavlja partnerski projekat Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i CRNVO-a, a donator je bila Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). Cilj ovog projekta bio je unaprijeđenje sistema socijalne zaštite starih lica u kojem će nevladine organizacije dobiti jednake šanse za implementaciju i finansiranje servisa. Projekat je trajao 16 mjeseci, tokom 2007. i 2008.godine. Najvažniji produkt u 2007.godini bila je izrada Strategije razvoja socijalne zaštite starih lica, dokument kojim se definišu najvažniji pravci i zadaci u politici razvoja socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori za period 2008-2012. Ostali rezultati postignuti u projektu su: pojačani kapaciteti zaposlenih u Gerontološkom društvu, kroz pružanje obuka potrebnih za bolje upravljanaje organizacijom, implementirana je Strategija po modelu pilot projekta u opštini Pljevlja, tj. izrađen je Akcioni plan za Strategiju, kreirana je baza podataka organizacija koje pružaju socijalnu zaštitu u Crnoj Gori, a realizovao se i veliki broj promotivnih aktivnosti koje su dale na značaju projektu i njegovim ciljevima.

Za bolju saradnju Glavnog grada i NVO

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:00:00

Cilj projekta je bio unaprijeđenje saradnje Glavnog grada Podgorice i NVO (građana). Projektom je omogućena veća informisanost službenika lokalne samouprave i javnih ustanova o nevladinim organizacijama sa sjedištem u Podgorici, unaprijeđenje saradnje sa njima i povećanje uticaja koje NVO imaju na kreiranje javnih politika. Glavne aktivnosti u projektu bile su: priprema, štampa i distribucija opštinskim službama priručnika „Građani kao partneri - priručnik za informisanje, konsultovanje i učešće javnosti u kreiranju javnih politika “, koji je pripremila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) , štampanje Adresara nevladinih organizacija sa sjedištem u Podgorici i distribucija opštinskim službama, kao i organizovanje seminara za lokalne službenike na temu „Kako do bolje saradnje sa nevladinim organizacijama“.

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori- poboljšanje saradnje između NVO i lokalnih vlasti

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:58:00

Cilj projekta je bio poboljšanje saradnje između lokalne samouprave i NVO, kroz povećanje transparentnosti u radu lokalnih samouprava, veću informisanost predstavnka NVO i lokalne samouprave o međusobnoj saradnji i mehanizmima te saradnje. Glavne aktivnosti u projektu su bile: edukacija NVO na temu-monitoring rada lokalnih samouprava, nastavak kampanje za promjenu i usvajanje dokumenata koji se tiču rada nevladinog sektora i veće transparentnosti lokalne samouprave (Statut, Odluka o učešću građana u vršenju javnih poslova, Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Odluka o finansiranju NVO projekata, Poslovnik o radu skupštine opštine), sprovedeno je istraživanje o percepciji međusobne saradnje među lokalnim službenicima i predstavnicima NVO, koje se može naći u Godišnjem izveštaju o saradnji NVO i lokalne samouprave za 2008.godinu.

Vodič za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:57:00

Cilj projekta je bio smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama, kroz unaprijeđenje znanja i vještina odgovarajućih predstavnika lokalnih samouprava o procesu kreiranja strateških dokumenata za borbu protiv korupcije i informisanja zainteresovanih subjekata o realizovanim aktivnostima na polju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Glavni rezultat projekta koji je trajao 5 mjeseci  je izrada, prezentacija i distribucija 500 primjeraka Vodiča za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi. Projekat vrijedan 7810 € podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija - UNDP.

Pages