Drugi dan studijske posjete - Opština Berane

Četvrtak - 13 Jun,2013 - 12:00:00

CRNVO je u okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gori i Albaniji" u četvrtak, 13.juna organizovao posjetu Opštini Berane.

Studijska posjeta - Bar

Srijeda - 12 Jun,2013 - 12:00:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata PARTNERS - Albanija, 12. juna 2013. godine, nakon posjete Opštini Bar organizovao je posjetu NVO " Adria " Bar.

Studijska posjeta Albaniji

Četvrtak - 06 Jun,2013 - 02:24:00

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) organizovao je studijsku posjetu Albaniji u periodu 28-31 maja 2013. godine.

Radionica u Plavu

Uto - 18 Decembar,2012 - 08:34:00

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) organizovao je 18. Decembra 2012. god. jednodnevnu radionicu u Plavu na temu: "Aktivno ucesce gradjana u donosenju odluka na lokanom nivou".

Izvještaji o saradnji NVO i organa državne uprave

Petak - 05 Oktobar,2012 - 10:40:00

Poštovani/e, ovdje možete pogledati IZVJEŠTAJ O PRIMJENI UREDBE O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA SARADNJE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA, kao i IZVJEŠTAJ O PRIMJENIUREDBE O POSTUPKU I NAČINU SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE U PRIPREMI ZAKONA, koje je pripremio Centar za razvoj nevladinih organizacija  (CRNVO).

Početni koraci u razvoju društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:22:00

Ovaj projekat je imao za cilj identifikaciju trenutnog stanja u pogledu stepena razvijenosti koncepta društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori, te definisanje preporuka za njegov dalji razvoj. Stoga se jedna od ključnih aktivnosti projekta odnosila na formiranje međusektorske radne grupe koja je bila zadužena za analizu trenutnog stanja u pogledu stepena razvijenosti DOPa u Crnoj Gori, utvrđivanju prepreka daljem razvoju ali i definisanju preporuka za unaprjeđenje postojećeg stanja u ovoj oblasti. Članovi/ce radne grupe su bili/e relevantni predstavnici/e Ministarstva finansija, Zajednice Opština, Unije Poslodavaca Crne Gore, CRNVO, kao i eksterni ekspert iz Evropskog centra za neprofitno pravo (ECNL) iz Budimpešte. Rezultati rada radne grupe su analizirane od strane preko 50 predstavnika/ca biznis, javnog i NVO sektora na okruglom stolu „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori“.

Formiranje tima trenera za društveno odgovorno poslovanje

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:20:00

Ovaj projekat je logičan nastavak prethodno realizovanog projekta i ima za cilj kreiranje adekvatnog okruženja za dalji razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori. Ključna aktivnost projekta je podrazumijevala formiranje CRNVO tima trenera za društveno odgovorno poslovanje. Nakon višednevne obuke od strane konsultantske kuće CSRPLUS iz Sarajeva i studijske posjete bosanskim kompanijama prepoznatim po svojim društveno odgovornim aktivnostima, formiran je CRNVO tim trenera čiji su članovi predstavnici/e biznis (Telekom, Telenor) i javnog sektora, kao i predstavnici/e CRNVO.

Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:19:00

Projekat je nastao sa ciljem edukacije predstavnika/ca biznis i NVO sektora iz svih crnogorskih opština o društveno odgovornom poslovanju i važnosti uspostavljanja međusektorskih partnerstava za održivi razvoj zajednica. U partnerstvu sa Unijom Poslodavaca Crne Gore, jednodnevni treninzi na ove teme su organizovani u Podgorici (za predstavnike/ce centralne regije), Bijelom Polju (za predstavnike/ce sjeverne regije) i Tivtu (za predstavnike/ce južne regije).

Regionalna konferencija „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori i regionu- primjeri dobre prakse“

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:16:00

Projekat, podijeljen u dvije faze, je imao za cilj da unaprijedi znanja predstavnika/ca biznis, javnog i NVO sektora u Crnoj Gori o mogućim načinima ostvarivanja društveno odgovornog poslovanja kroz prezentaciju konkretnih primjera iz prakse. Takođe, analiza uloge države u procesu dugoročnog razvoja ovog koncepta, ali i ukazivanje na važnost međusektorskih partnerstava su predstavljeni kroz posebne tematske sesije u okviru konferencije.

Mobilizacija zajednice u impelemntaciji lokalnog akcionog plana za djecu u opštinama Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:07:00

Cilj projekta bio je mobilisati zajednicu i podržati lokalne vlasti u procesu implementacije LAP za djecu u opštinama Bijelo Polje, Bar, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat. Kroz ovaj projekat organizovane su prezentacije LAP-a za novinare, okrugli stolovi za roditelje, donatorski ručkovi sa predstavnicima neprofitnog sektora, sastanci sa domaćim i međunarodnim NVO koje se bave djecom i mladima. Projekat se implementirao u posljednjem kvartalu 2007.godine uz pomoć donacije UNICEF-a u iznosu od 28.380 €.

Pages