Program za istraživanje i analize

Subota - 19 Novembar,2011 - 09:32:00

Ovim programom želimo pružiti relevantna istraživanja i analize koje će doprinijeti unaprjeđenju održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Istraživanja stavova javnog mnjenja o organizacijama civilnog društva, analiza pravnog i političkog okvira za djelovanje civilnog društva te analiza donatorskih politika kao mehanizam podrške razvoju civilnog društva su samo neke od oblasti koje će biti u fokusu ovog programa. Takođe, istraživanjima i analizama biće obuhvaćene i različite tematske oblasti koje tangiraju pitanja kvaliteta saradnje organizacija civilnog društva, kao i njihovu saradnju sa javnim i biznis sektorom.

Izvještaj o finansiranju NVO iz budžeta lokalnih samouprava za 2015. godinu.

Četvrtak - 12 Maj,2016 - 09:16:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2016. godine sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava u Crnoj Gori tokom 2015. godine. 

Izvještaj " Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika "

Petak - 16 Oktobar,2015 - 12:00:00

Izvještaj „Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika" sadrži rezultate istraživanja koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u proteklih pet mjeseci sproveo u cilju praćenja primjene Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona. Usvajanjem Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija prvi put su detaljno normirani ključni oblici saradnje između državnog i nevladinog sektora predviđeni Zakonom o državnoj upravi: informisanje nevladinog sektora od strane organa državne uprave, konsultovanje NVO prilikom izrade akata iz godišnjeg programa rada ovih organa, kao i učešće predstavnika NVO u radu radnih grupa i tijela koja formiraju starješine organa državne uprave. Sa druge strane, donošenjem Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, prvi put je detaljno normiran način i postupak organizovanja javne rasprave, kao ključnog oblika učešća građana u procesu donošenja zakona.

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja

Uto - 29 Septembar,2015 - 04:08:07

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Izvjestaj o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava za 2014. godinu.

Uto - 28 April,2015 - 04:32:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2015. godine sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava u Crnoj Gori tokom 2014. godine. 

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori

Srijeda - 11 Februar,2015 - 11:40:00

U okviru projekta ''Unaprjeđenje okvira za saradnju između državnog i civilnog sektora'', Centar za razvoj nevladinih organizacija je pripremio Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori. Projekat je finansiran od strane Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Zaštita zviždača u Crnoj Gori

Srijeda - 11 Februar,2015 - 11:26:00

Postojeći pravno-institucionalni ambijent za zaštitu „zviždača", odnosno lica koja prijave korupciju ili druge nezakonite aktivnosti u organima vlasti i privatnim kompanijama u kojima rade, neadekvatan je i nesvrsishodan. 

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

Petak - 18 April,2014 - 04:38:00

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U RADU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE CRNE GORE U 2011.GODINI

Petak - 18 April,2014 - 04:37:00

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U RADU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE CRNE GORE U 2011.GODINI

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNOJ GORI

Petak - 18 April,2014 - 04:27:00

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNOJ GORI (01.januara 2012-31.januara 2014)

Pages