Poboljšanje saradnje izmedju organizacija civilnog društva i Skupštine Crne Gore

Srijeda - 24 Avgust,2011 - 01:00:00

Projekat se realizuje u trajanju od 15 mjeseci, u partnerstvu sa Evropskim Centrom za neprofitno pravo (ECNL) iz Budimpešte, sa ciljem poboljšanja saradnje izmedju Skupštine i organizacija civilnog društva i povećanja participacije OCD u kreiranju javnih politika u oblasti demokratizacije i zaštite ljudskih i manjinskih prava. Neke od ključnih aktivnosti koje su usmjerene na postizanje cilja projekta, obuhvataju uspostavljanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koje se bave demokratizacijom i zaštitom ljudskih i manjinskih prava, organizovanje Regionalne konferencije o saradnji parlamentarnih tijela i organizacija civilnog društva, organizovanje treninga za predstavnike organizacija civilnog društva i članove skupštinskih odbora na temu parlamentarnih procedura, participacije civilnog društva u procesu donošenja odluka, pisanja predloga javnih politika i javnog zastupanja.

Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da učestvuju u procesu odlučivanja na lokalnom nivou

Ponedeljak - 01 Avgust,2011 - 01:00:00

Projekat se sprovodi u 8 crnogorskih opština, a njime su obuhvaćene nevladine organizacije iz čak 15 opština, a realizuje se u saradnji sa Centrom za monitoring (CEMI). Projekat ima za cilj razvijanje koncepta participativne demokratije na lokalnom nivou, a samim tim i povećanje uticaja koje NVO mogu imati na donošenje i sprovođenje javnih politika.

Pages