Promocija saradnje između Vlade i NVO

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:02:00

Cilj projekta je bio povećanje ukupne saradnje između Vlade i NVO, a najvećim uspjehom projekta smatra se uspostavljanje uspješne saradnje sa šeficom Vladine kancelarije za saradnju sa NVO. Ostali rezultati projekta bili su: uspostavljanje komunikacije sa odgovarajućim državnim organima u cilju dobijanja podataka o kontakt osobama zaduženim za saradnju sa NVO, kreirano je i distribuirano 500 primjeraka Adresara državnih službenika za saradnju sa NVO, štampano je 500 primjeraka Adresara NVO čije je polje djelovanja u direktnoj vezi sa određenim tijelom Vlade CG i distribuirano Vladinim tijelima. Takođe, 500 primjeraka publikacije« Građani kao partneri« distribuirano je državnim službenicima, a održan je i trodnevni seminar za 25 državnih službenika na temu «Jačanje kapaciteta državnih službenika zaduženih za saradnju sa NVO«.

Podrška učešću civilnog društva u razvoju novog sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:01:00

Projekat predstavlja partnerski projekat Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i CRNVO-a, a donator je bila Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). Cilj ovog projekta bio je unaprijeđenje sistema socijalne zaštite starih lica u kojem će nevladine organizacije dobiti jednake šanse za implementaciju i finansiranje servisa. Projekat je trajao 16 mjeseci, tokom 2007. i 2008.godine. Najvažniji produkt u 2007.godini bila je izrada Strategije razvoja socijalne zaštite starih lica, dokument kojim se definišu najvažniji pravci i zadaci u politici razvoja socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori za period 2008-2012. Ostali rezultati postignuti u projektu su: pojačani kapaciteti zaposlenih u Gerontološkom društvu, kroz pružanje obuka potrebnih za bolje upravljanaje organizacijom, implementirana je Strategija po modelu pilot projekta u opštini Pljevlja, tj. izrađen je Akcioni plan za Strategiju, kreirana je baza podataka organizacija koje pružaju socijalnu zaštitu u Crnoj Gori, a realizovao se i veliki broj promotivnih aktivnosti koje su dale na značaju projektu i njegovim ciljevima.

Za bolju saradnju Glavnog grada i NVO

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:00:00

Cilj projekta je bio unaprijeđenje saradnje Glavnog grada Podgorice i NVO (građana). Projektom je omogućena veća informisanost službenika lokalne samouprave i javnih ustanova o nevladinim organizacijama sa sjedištem u Podgorici, unaprijeđenje saradnje sa njima i povećanje uticaja koje NVO imaju na kreiranje javnih politika. Glavne aktivnosti u projektu bile su: priprema, štampa i distribucija opštinskim službama priručnika „Građani kao partneri - priručnik za informisanje, konsultovanje i učešće javnosti u kreiranju javnih politika “, koji je pripremila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) , štampanje Adresara nevladinih organizacija sa sjedištem u Podgorici i distribucija opštinskim službama, kao i organizovanje seminara za lokalne službenike na temu „Kako do bolje saradnje sa nevladinim organizacijama“.

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori- poboljšanje saradnje između NVO i lokalnih vlasti

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:58:00

Cilj projekta je bio poboljšanje saradnje između lokalne samouprave i NVO, kroz povećanje transparentnosti u radu lokalnih samouprava, veću informisanost predstavnka NVO i lokalne samouprave o međusobnoj saradnji i mehanizmima te saradnje. Glavne aktivnosti u projektu su bile: edukacija NVO na temu-monitoring rada lokalnih samouprava, nastavak kampanje za promjenu i usvajanje dokumenata koji se tiču rada nevladinog sektora i veće transparentnosti lokalne samouprave (Statut, Odluka o učešću građana u vršenju javnih poslova, Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Odluka o finansiranju NVO projekata, Poslovnik o radu skupštine opštine), sprovedeno je istraživanje o percepciji međusobne saradnje među lokalnim službenicima i predstavnicima NVO, koje se može naći u Godišnjem izveštaju o saradnji NVO i lokalne samouprave za 2008.godinu.

Vodič za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:57:00

Cilj projekta je bio smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama, kroz unaprijeđenje znanja i vještina odgovarajućih predstavnika lokalnih samouprava o procesu kreiranja strateških dokumenata za borbu protiv korupcije i informisanja zainteresovanih subjekata o realizovanim aktivnostima na polju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Glavni rezultat projekta koji je trajao 5 mjeseci  je izrada, prezentacija i distribucija 500 primjeraka Vodiča za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi. Projekat vrijedan 7810 € podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija - UNDP.

Bolja saradnja između NVO i Parlamenta

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:56:00

Projekat koji se realizovao tokom protekle godine imao je za cilj jačanje saradnje između nevladinog sektora i Parlamenta Crne Gore. Najvažniji rezultat projekta je  baza podataka o nevladinim organizacijama, pojedincima i sindikalnim organizacijama koja je instalirana u Skupštini i koja je na raspolaganju zaposlenima. Baza sadrži detaljne podatke o nevladinim organizacijama, njihovim kontakt-osobama, aktivnostima, realizovanim projektima, uz naznačenu specijalizaciju pojedine organizacije civilnog društva i naznačene resurse (materijalne i ljudske) kojima ona raspolaže, kao i o kvalifikovanim pojedincima i njihovim iskustvima u civilnom sektoru.  Bazu čine 93 organizacije i 32 pojedinca koji su izrazili želju da sarađuju sa skupštinskim odborima, sekretari odbora će moći da unose nove podatke za ostale organizacije koje su budu prijavile za saradnju ili da izmjene postojeće. Realizacijom ovom projekta stvorene su mogućnosti da se poveća učešće nevladinih organizacija u radu Parlamenta i poboljša međusobna saradnja.

NVO i građani u borbi protiv korupcije

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:54:00

Projekat je imao za cilj da povećanje učešća građana i NVO u implementaciji javnih politika u Glavnom gradu, a glavne aktivnosti u projektu su bile: organizacija okruglog stola za odbornike i NVO iz Podgorice na temu »Akcioni plan za borbu protiv korupcije«, trening za nevladine organizacije ne temu «Efektivna participacija građana u lokalnoj samoupravi«, štampanje i distribucija Vodiča o pravima građana i mogućnostima da utiču na rad lokalne samouprave. Najvažniji rezultati projekta su: poboljšanja saradnja između nevladinih organizacija i lokalne samouprave na polju borbe protiv korupcije, poboljšani kapaciteti 30 NVO iz Podgorice za stvaranje i implementiranje javnih politika na lokalnom nivou i povećano znanje građana za učešće u nadzoru rada lokalnih organa.

Povećano učešće građana i transparentnost budžetiranja u lokalnoj samoupravi

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:52:00

Osnovni cilj ovog projekta je bio  povećanje nivoa transparentnosti budžetiranja lokalne samouprave. Glavne aktivnosti u projektu podrazumjevale su: formiranje Koalicije nevladinih organizacija iz 6 opština radi lakšeg organizovanja, lobiranja i uticanja na proces opštinskog budžetiranja, trening za trenere iz ovih 6 opština na temu lokalnog budžetiranja i javnog zastupanja, štampa i distribucija priručnika «Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja« , kao i watch dog trening za nevladine organizacije iz ovih opština kako bi se poboljšali njihovi  kapaciteti za praćenje rada lokalnih organa.

Poboljšana saradnja između lokalnih samouprava i NVO

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:51:00

Glavni cilj projekta koji se sprovodio u 4 opštine bio je povećanje učešća građana i NVO u razvoju lokalne samouprave. Aktivnosti koje su se realizovale, u skladu sa postavljenim ciljem, bile su: izrada Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova i nastavak kampanje za njeno usvajanje u svim opštinama, uspostavljanje funkcije kontakt osoba za komunikaciju sa NVO u 4 lokalne uprave, obuka odbornika i  predstavnika lokalnih NVO i medija o mehanizmima učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, formiranje lokalnih programskih mreža NVO, kreiranje 4 baze podataka o NVO-ima za 4 opštine u kojima se implementirao projekat i formiranje lokalnih Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO.

Smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:50:00

Glavni cilj ovog projekta bio je povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i mogućnost da građani i NVO utiču na kvalitet pružanja usluga u lokalnim samoupravama. Projekat se prvenstveno realizovao radi unaprijeđenja znanja NVO o mehanizmima građanske i participacije NVO u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, njihovog ohrabrivanja za podnošenje inicijativa i korišćenje mehanizama participacije, unaprjeđenje komunikacije između građana i odbornika. Aktivnosti projekta su bile bazirane na edukaciji odbornika i predstavnika nevladinog sektora o suzbijanju fenomena ove negativne pojave, o korišćenju mehanizama efektivne participacije u lokalnoj samoupravi i unaprijeđenju dijaloga sa građanima, kao i organizovanje javnih tribina za građane u 5 opština u kojima se projekat realizovao.

Pages