Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD

Četvrtak - 28 Jul,2011 - 09:37:00

Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD ima za cilj uspostavljanje i unapređenje saradnje sa javnom upravom, odnosno Vladom i lokalnim samoupravama, kao i sa medjunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i EU. Kroz ovo odjeljenje se stvara održivi okvir za uticaj NVO na Vladine i sektorske politike, kao i na politike lokalnih samouprava. Unaprijeđuje se okvir za učešće građana u kreiranju strateških i sektorskih politika i poboljšava nivo implementacije zakona i javnih politika. Samim tim, utiče se i na povećanje transparentnosti rada Vlade i lokalnih samouprava. Pored ovoga, u okviru djelatnosti ovog sektora je i unaprijedjenje saradnje sa EU i medjunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i obezbjeđivanje učešća NVO u projektima koje oni realizuju.

Moja zajednica - Snažna zajednica

Petak - 12 Oktobar,2018 - 01:10:00

PROJEKAT: „Moja zajednica-Snažna zajednica!“ Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – Ukupan iznos projektnog budžeta je 246.221,05 eura, od čega EU finansira 90% 221.598,94 eura

Jače OCD, jača demokratija!

Petak - 12 Oktobar,2018 - 12:52:00

PROJEKAT: „Jače OCD, jača demokratija!“ DONATOR: Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – 156.252,57

Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva

Petak - 12 Oktobar,2018 - 12:38:00

PROJEKAT: ‚‚Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva“ Donator: Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – 42,219.00 eura

Mobilizacija zajednice u impelemntaciji lokalnog akcionog plana za djecu u opštinama Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:07:00

Cilj projekta bio je mobilisati zajednicu i podržati lokalne vlasti u procesu implementacije LAP za djecu u opštinama Bijelo Polje, Bar, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat. Kroz ovaj projekat organizovane su prezentacije LAP-a za novinare, okrugli stolovi za roditelje, donatorski ručkovi sa predstavnicima neprofitnog sektora, sastanci sa domaćim i međunarodnim NVO koje se bave djecom i mladima. Projekat se implementirao u posljednjem kvartalu 2007.godine uz pomoć donacije UNICEF-a u iznosu od 28.380 €.

Civilno društvo u dijalogu o budućnosti Crne Gore

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:06:00

Osnovni cilj projekta je bio povećanje učešća organizacija civilnog društva u procesima odlučivanja u Crnoj Gori i oblastima djelovanja koje se odnose na definisanje države i Ustava Crne Gore, pitanje demokratije i vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, dobre uprave, održivog razvoja i socijalne kohezije. Projekat je težio dijalogu između različitih političkih i društvenih aktera o najvažnijim pitanjima u državi i društvu, a podstakao je i debatu kako među stručnjacima, tako i u široj javnosti, o smjernicama rješavanja nekih od najvažnijih tada aktuelnih pitanja. U okviru aktivnosti projekta je objavljen tekst Inicijative u sredstvima javnog informisanja, organizovano je pet tematskih okruglih stolova i objavljeno pet publikacija koje su objedinile stručno izlaganje sa okruglih stolova. 

Kampanja za održivost nevladinog sektora u Crnoj Gori (Koalicija NVO “Saradnjom do cilja“)

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:05:00

Cilj projekta bio je unaprijediti uslove za rad i razvoj nevladinog sektora u Crnoj Gori, kroz formiranje i rad koalicije sa preko 200 nevladinih organizacija iz svih krajeva zemlje. Projekat je započet juna 2006, a trajao je do marta 2007. Najvažnija dostignuća ovog projekta su: izrada Strategije saradnje Vlade i NVO, Kodeksa NVO, kao i Strukture finansiranja NVO iz javnih fondova, koja je zahtjevala najviše vremena. Sva tri dokumenta, zajedno sa listom članica Koalicije, inkorporirana su u publikaciju “Koalicija NVO-Saradnjom do cilja“ koja je štampana na našem i engleskom jeziku. Uspješnu realizaciju projekta obilježila je i Nacionalna konferencija Koalicije, pomoću koje je učinak jednogodišnjeg projekta predstavljen javnosti. Konferenciji je prisustvovalo oko 150 predstavnika, a osim članica Koalicije, bili su prisutni i brojni predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada, Vlade, političkih partija, NVO iz regiona i medija.

Uključivanje civilnog društva u procese razvoja javne politike na nacionalnom nivou

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:03:00

Cilj projekta je bio podržati razvoj legislative i novih praksi za učešće građana u razvoj javnih politika na nacionalnom nivou i obezbijediti stalni monitoring i izvještavanje o uključenosti civilnog društva u proces donošenja odluka na nacionalnom nivou.  Neke od najvažnijih aktivnosti u sklopu ovog projekta su: izrada Modela Zakona o transparentnosti pripreme i primjene državnih akata, upućivanje Modela predsjedniku Vlade i svim ministarstvima, Godišnji izveštaj o saradnji Vlade i NVO koji je  distribuiran u 500 primjeraka.

Obuka za činovnike lokalnih uprava u upravljanju projektima iz EU fondova

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:02:00

Osnovni cilj organizovanja obuke za činovnike lokalnih uprava bilo je povećanje informisanosti i znanja činovnika o dostupnim fondovima EU kao i o fazama projektnog ciklusa, izradi logičke matrice, budžeta i popunjavanja aplikacione forme za projekte EU. Obuka je koncipirana na način što je svaka grupa činovnika (po dva iz svake opštine) prošla obuku u trajanju od 6 dana (dva bloka po 3 dana). Formirane su 3 grupe polaznika po regijama – sjever, centralni dio i jug.Treninzi za prvu grupu polaznika realizovani su u Pljevljima i Mojkovcu. Obuka za činovnike lokalnih uprava iz centralnog dijela Crne Gore realizovana je u Ulcinju, dok je trening za treću grupu polaznika realizovan u Tivtu.

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:02:00

Projekat u trajanju od godinu dana čiji je cilj bio povećanje ukupne transparentnosti rada lokalne uprave u odnosu na građane i NVO realizovao se u 7 crnogorskih opština. Nastavak kampanje za usvajanje svih predviđenih dokumenata relevantnih za aktivnosti NVO u njihovo uključivanje u kreiranje politika na lokalnom nivou (Statut, Odluka o učešću građana u vršenju javnih poslova, Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Poslovnik o radu skupštine opštine), nastavak kampanje za izmjenu Odluke o finansiranju projekata NVO i izrada amandmana na Odluku, istraživanje o stavovima predstavnika nevladinih organizacija i službenika lokalne samoupave o uzajamnoj komunikaciji i saradnji i izrada Godišnjeg izveštaja o saradnji NVO i lokalnih samouprava su samo neki od rezultata koji su postignuti ovim projektom.

Pages