Izvještaj " Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika "

Izvještaj „Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika" sadrži rezultate istraživanja koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u proteklih pet mjeseci sproveo u cilju praćenja primjene Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona. Usvajanjem Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija prvi put su detaljno normirani ključni oblici saradnje između državnog i nevladinog sektora predviđeni Zakonom o državnoj upravi: informisanje nevladinog sektora od strane organa državne uprave, konsultovanje NVO prilikom izrade akata iz godišnjeg programa rada ovih organa, kao i učešće predstavnika NVO u radu radnih grupa i tijela koja formiraju starješine organa državne uprave. Sa druge strane, donošenjem Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, prvi put je detaljno normiran način i postupak organizovanja javne rasprave, kao ključnog oblika učešća građana u procesu donošenja zakona.