Korisnici

Korisnici Centra, direktni i indirektni, su: nevladine organizacije, građani, mediji, donatori, volonteri, lokalna samouprava, državna uprava i privredni subjekti.
 

 

Pravila korišćenja CRNVO e-mail liste

  • CRNVO e-mail lista uspostavljena je 2001. godine u cilju razmjene informacija između NVO ali i informacija koje se odnose na okruženje u kojem djeluju NVO u Crnoj Gori. E-mail lista treba da omogući bolje informisanje o dostupnim konkursima, javnim raspravama, mogućnostima učešća u tijelima koje fomiraju institucije javnog sektora, zakonskim obavezama NVO,  dostupnim obukama, događajima koje organizuju NVO, inicijativama, i o drugim informacijama od značaja za NVO.
  • Poseban cilj uspostavljanja CRNVO e-mail liste je podsticanje   dijaloga između korisnica, razmjena mišljenja i stavova u vezi sa pitanjima koja se odnose na rad i djelovanje NVO 
  • Korisnici CRNVO e-mail liste su dominantno NVO ali i druga pravna i fizička lica koja su zaintersovana da dobijaju i plasiraju informacije u vezi sa NVO
  • Svi korisnici liste imaju ista prava u pogledu pravovremenog dobijanja informacija – sve informacije u istom trenutku dolaze do svih korisnika liste
  • Pravila za korisnike liste su sljedeca:

 - Nije dozvoljeno pozivanje na kršenje Ustava Crne Gore;

 - Nije dozvoljeno koristiti govor mržnje, širiti vjersku, nacionalnu, rodnu i drugu vrstu diskriminacije;

 - Nije dozvoljeno plasiranje neprimjerenih sadržaja

 - Nije dozvoljeno vrijeđanje i iznošenje neprovjerenih informacija u vezi sa NVO i njihovim članovima;

 - Nije dozvoljeno dalje međusobno optuživanje korisnika liste koje su u sporu pred sudskim instancama u vezi sa tim, konkretnim pitanjem;

 - Nije dozvoljena kampanja usmjerena protiv bilo koje NVO- korisnice liste;

 - Nije dozvoljeno korišćenje vulgarnih i neprimjerenih izraza;

 - Nije dozvoljena privatizacija e-mail liste u pravcu razmjene privatnih informacija između korisnika liste;

 

  • CRNVO zadržava pravo da sa liste isključi korisnike koji se ne pridržavaju navedenih pravila
  • Korisnici liste koji su sa iste isključeni,   mogu se obratiti direktno CRNVO-u radi pojašnjena razloga isključenja sa liste