XXII JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2018. godinu

CRNA GORA

Glavni grad – Podgorica

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih     organizacija, r a s p i s u j e

XXII JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim

organizacijama za 2018. godinu

 

 1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama sa sjedištem u Glavnom gradu radi finansiranja projekata koji su od posebnog značaja za Glavni grad.
  1. Shodno članu 5 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (,,Sl. list CG-opštinski propisi“, broj 32/14 i 26/17), Komisija je, za prioritetne oblasti koje će imati prednost pri ocjenjivanju i donošenju Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2018. godini utvrdila:

1.oblast socijalne i dječje zaštite;

2.ostvarivanje prava lica sa invaliditetom;

3.oblast kulture;

4.oblast zaštite životne sredine.

Ukupan iznos sredstava predviđenih Budžetom Glavnog grada za ovu namjenu u 2018. godini iznosi 40.000,00 eura.

 1. Projekat se može finansirati najviše do 20% (8.000,00 eura) ukupnih sredstava predviđenih Budžetom Glavnog grada za finansiranje projekata nevladinih organizacija.
 2. Sredstva za finansiranje projekta nevladine organizacije dodjeljuju se u procentu koji ne može biti manji od 80% iznosa predviđenog budžetom projekta.
 3. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju, koja kandiduje projekat/e ne može biti u zbiru veći od 25% (10.000,00 eura) iznosa koji je Budžetom Glavnog grada opredijeljen za finansiranje projekata nevladinih organizacija.
 1. Nevladina organizacija čiji je projekat finansiran iz Budžeta Glavnog grada u prethodnoj godini dužna je da podnese Izvještaj o realizaciji tog projekta sa detaljnim opisom faza realizacije i obrazloženjem eventualnih odstupanja, finansijski izvještaj i dokaze o utrošku sredstava.
 2. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Komisija), koju je obrazovao gradonačelnik Glavnog grada – Podgorice, u sastavu:
 1. Aleksandra Mugoša, predsjednica, predstavnica Glavnog grada – Podgorica
 2. Snežana Burzan, članica, predstavnica Glavnog grada – Podgorica
 3. Hamdo Kočan, član, predstavnik stručnih i naučnih radnika
 4. dr Marko Camaj, član, predstavnik stručnih i naučnih radnika
 5. Dubravka Drakić, članica, predstavnica stručnih i naučnih radnika
 6. Milisav Korać, član, predstavnik NVO
 7. Bojan Jovović, član, predstavnik NVO
 8. Nemanja Ivanović, sekretar.
 1. Nevladina organizacija podnosi zahtjev za finansiranje projekta/projekata. Projekat se podnosi u propisanoj formi, koja je obajvljena na web sajtu Glavnog grada www.podgorica.me.
  1. Prijava se podnosi Službi gradonačelnika, u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: ″Zahtjev za finansiranje projekta nevladine organizacije po konkursu – ne otvaraj″ i predaje se na pisarnici Glavnog grada – Podgorice. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište (adresa) nevladine organizacije. Projekat se predaje u štampanoj formi u jednom primjerku i u elektronskoj formi na CD-u.
  2. Uz zahtjev, nevladina organizacija u zapečaćenoj koverti dostavlja:
 • rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • osnivački akt i statut nevladine organizacije;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za poslednju fiskalnu godinu, odnosno potvrdu da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda;
 • projekat;
 • podatke o iskustvu zaposlenih, odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na sličnim poslovima (reference);
 • izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini, zaključno sa danom objavljivanja konkursa;
 • ovjerenu izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije da nevladina organizacija nije dobila sredstva ili dio sredstava za finansiranje kandidovanog projekta ili kandidovanih segmenata projekta iz drugih izvora;
 • ovjerenu izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije kojom se dozvoljava Glavnom gradu – Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija stavljanje na raspolaganje javnosti kandidovanog projekta, tj. objavljivanje na web sajtu Glavnog grada, ukoliko se za navedeni projekat opredijele sredstva po ovom konkursu.
  1. Projekat treba da sadrži:

1.naziv projekta koji ukazuje na njegovu sadržinu;

2.oblast na koju se odnosi;

3.naziv strateškog, programskog ili planskog akta Glavog grada kojim je projekat utvrđen i naziv samog projekta utvrđenog tim aktom, odnosno naziv strateškog, programskog ili planskog akta Glavnog grada i naziv projekta sa kojim je projekat koji se kandiduje u vezi;

4.cilj koji mora biti realan i vremenski određen;

5.ciljnu grupu;

6.detaljan opis projekta po segementima sa specificiranim projektnim aktivnostima;

7.rok, mjesto i dinamiku realizacije;

8.budžet projekta po pojedinim pozicijama i ukupno sa administrativnim troškovima koji ne mogu biti veći od 30% ukupnog budžeta projekta;

9.jasno izražene indikatore kvantitativno ili kvalitativno;

10.način praćenja realizacije projekta (definisanu spoljnu evaluaciju);

11.precizan terminski plan aktivnosti (kalendar aktivnosti);

12.podatke o licu odgovornom za realizaciju projekta.

 1. Komisija određuje 14. 03. 2018. godine kao «Dan otvorenih vrata», na kojem će informisati nevladine organizacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu.
 2. «Dan otvorenih vrata» će se održati u Velikoj Sali KIC-a «Budo Tomović» u 12 h.
 3. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 13.00-14.00 h na telefon: 020/665-024.
 4. Svaki član Komisije pojedinačno ocjenjuje projekat, a konačna ocjena projekta predstavlja zbir ukupnog broja bodova svih članova Komisije. Komisija donosi zaključak o utvrđivanju rang liste projekata prema njihovoj konačnoj ocjeni i donosi Odluku o finansiranju projekata nevladinih organizacija u roku od osam dana od dana utvrđivanja rang liste.
 5. Konačna odluka o finansiranju projekata biće javno objavljena.
 1. Gradonačelnik zaključuje ugovor o finansiranju projekta sa nevladinom organzacijom, u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija.   
  1. Zahtjev za finansiranje projekta nevladine organizacije dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja.
  2. Zahtjevi i projekat, sa potrebnom dokumentacijom po ovom Konkursu podnose se zaključno sa 28. 03. 2018. godine, do 16 h, na pisarnici Glavnog grada – Podgorice, ul. Njegoševa br. 13 ili preporučeno u skladu sa zakonom.

Izrazi koji se u ovom Konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.