Konkursi Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Javni konkurs za prijavu projekata za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti   http://www.mmp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO/184785/Ministarstvo-za-ljudska-i-manjinska-prava-objavljuje-Javni-konkurs.html

Javni konkurs za prijavu projekata za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori   http://www.mmp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO/184788/Ministarstvo-za-ljudska-i-manjinska-pravaobjavljuje.html

Javni konkurs “ Za rodni balans u Crnoj Gori " za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodna ravnopravnost   http://www.mmp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO/184791/Ministarstvo-za-ljudska-i-manjinska-prava-objavljuje-Javni-konkurs.html

Javni konkurs za prijavu projekata za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju I unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori  http://www.mmp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO/184794/Ministarstvo-za-ljudska-i-manjinska-prava-objavljuje.html

Javni konkurs " Socijalna inkluzija, zaštita i promovisanje ljudskih prava Roma/Romkinja I Egipćana/Egipćanki  http://www.mmp.gov.me/vijesti/184798/Ministarstvo-za-ljiudska-i-manjinska-prava.html 

Rok za podnošenje prijava na ove konkurse je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 13. junom 2018. godine do 15h.