Konkurs za angažovanje eksperta za realizaciju projektnih aktivnosti - Strateško planiranje po mjeri mladih

NVO ,,Lovćen'' sa Cetinja objavljuje Konkurs za angažovanje eksperta koji će raditi na realizaciji projektnih aktivnosti koje se odnose na omladinsku politiku i strateško planiranje, a u okviru projekta ,,Strateško planiranje po mjeri mladih''.

Opšti cilj projekta ,,Strateško planiranje po mjeri mladih'' je kreiranje strateškog dokumenta za razvoj omladinske politike u prijestonici Cetinje, odnosno Lokalnog plana akcije za mlade (LPAM), te poboljšanje položaja mladih u zajednici u saradnji sa lokalnom samoupravom i relevantnim akterima u oblasti omladinske politike i aktivizma.
Rezultati projekta:
R1. Mapirani akteri u oblasti omladinske politike i omladinskog aktivizma u prijestonici Cetinje;
R2. Potpisan sporazum sa lokalnom samoupravom, sa ciljem pružanja međusobne tehničke podrške prilikom izrade Lokalnog plana akcije sa mlade prijestonice Cetinje;
R3. Sprovedeno istraživanje i urađena analiza rezultata sprovedenog istraživanja o položaju mladih u prijestonici Cetinje, kao osnov za izradu Lokalnog plana akcije za mlade (ispitano 200 mladih);
R4. Organizovani konsultativni sastanci sa relevantnim akterima u oblasti omladisnke politike i aktivizma (organizovano minimum 6 sastanaka);
R5. Organizovan seminar za članove/ce radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za mlade i uspješno edukovani članovi/ce o procesu izrade strateškog dokumenta (10 članova radne grupe edukovano da radi na pripremi LPAM-a);
R6. Izrađen nacrt Lokalnog plana akcije za mlade prijestonice Cetinje, za četvorogodišnji period.
Previđeno trajanje projekta je od juna do novembra 2018. godine, dok će ekspert u omladinskoj politici i strateškom planiranju biti angažovan ukupno pet mjeseci.
Za izabranog eksperta je predviđena mjesečna novčana nadoknada u bruto iznosu: 150,00eura.
Dužnosti:
 Pripremanje anketnog lista i određivanje metodologije za sprovođenje istraživanja o položaju i potrebama mladih (15-29 godina) u prijestonici Cetinje;
 Obrada i analiza dobijenih podataka, te priprema preporuka za rad radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za mlade prijestonice Cetinje (četvorogodišnja strategija);
 Priprema agendi i programskih tekstova za planirane događaje u okviru projekta;
 Priprema materijala i sprovođenje obuke za članove/ce radne grupe za izradu LPAM-a;
 Pripema nacrta LPAM-a sa propratnim materijalima
 Promocija LPAM-a i lobiranje.
Potrebne kvalifikacije:
 VII ili VIII stepen stručne spremne iz oblasti društvenih nauka;
 Znatno iskustvo u oblasti omladinske politike i strateškog planiranja;
 Minimum tri godine iskustva u realizaciji projekata namijenjenih mladima;
 Poznavanje pravnog okvira za omladinsku politiku i rad sa mladima;
 Poznavanje trenutnog stanja omladinske politike u državi i gradu.
Način prijave:
 Zainteresovani kandidati/kinje moraju poslati sljedeća dokumenta kako bi se njihova kandidatura razmotrila: CV i motivaciono pismo, sa drugim relevantnim dokumentima koji mogu poslužiti kao dokaz o stečenom iskustvu u traženoj oblasti.
 Tražena dokumenta je potrebno poslati putem email adrese: nvo.lovcen@gmail.com
Rok za prijavu:
29.06.2018. godine, najkasnije do 17h.
Projekat ,,Strateško planiranje po mjeri mladih'' podržan je u okviru programa ,,Moja zajednica - snažna zajednica'' koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacije, a finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori