K O N K U R S za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu

Na osnovu čl. 3 i 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Sl. list CG - opštinski propisi”, br. 18/15), Komisija za raspodjelu  sredstava nevladinim organizacijama raspisuje

K O N K U R S

za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

za 2017. godinu

Komisija donosi Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za podršku projektima iz oblasti:

 • socijalne i dječije zaštite,
 • prava i zaštite osoba sa invaliditetom,
 • očuvanja životne sredine i održivog razvoja,
 • unapređenja poljoprivredne proizvodnje,
 • afirmacije i valorizacije kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti Gradske opštine,
 • podizanje novoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine,
 • ekonomskog razvoja Gradske opštine,

unaprijeđivanja rada organa lokalne uprave, ostvarivanje principa transparentnosti i odgovornosti u radu organa

Prioritetne oblasti, koje će imati prednost pri ocjenjivanju i donošenju odluke o finansiranju projekata, u 2017. godini su:

 • prava i zaštite osoba sa invaliditetom,
 • očuvanja životne sredine i održivog razvoja,
 • podizanje novoa urbane kulture i očuvanje kulturne baštine.

 

Pravo učešča na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su upisane u Registar nevladinih organizacija koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, najmanje 6 mjeseci prije raspisivanja Konkursa, za projekte koji se realizuju na području Gradske opštine Golubovci.

 

Prijava na Konkurs treba da sadrži:

- naziv projekta,

- naziv nevladine organizacije (adresa, telefon/faks i e-mail),

- oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema),

- ciljeve projekta,

- detaljan opis projekta

- budžet projekta (detaljno razrađen po stavkama, kao i ukupan iznos sredstava koja se potražuju),

- način praćenja projekta (evaluacija),

- ovlašćeno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon e-mail) i

- broj žiro računa nevladine organizacije.

 

Prijava se predaje na obrascu objavljenom na sajtu Glavnog grada www.podgorica.me

 

Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti, se prilaže:

- dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori (najmanje 6 mjeseci prije objavljivanja Konkursa),

- kratak opis nevladine organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima,

- projekat ili program sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;

- izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije, da li je od drugog donatora dobila dio sredstava za realizaciju projekta koji kandiduje (ukoliko je dobila, potrebno je priložiti i ugovor),

- izjavu da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Gradske opštine;

-fotokopija potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu.

 

Nevladina organizacija može uz navedenu dokumentaciju podnijeti preporuke eksperata ili drugu relevantnu dokumentaciju.

 

Popunjenu prijavu neophodno je dostaviti u 6 (šest) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj (Microsoft Word) formi (CD). Potpisanu i ovjerenu propratnu (dodatnu) dokumentaciju potrebno je dostaviti u 1 (jednom) primjerku,u štampanoj verziji.

 

Prijava na Konkurs se podnosi Komisiji i predaje u arhivi Gradske opštine, sa naznakom “Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu“.

 

Nevladina organizacija koja je u prethodnoj godini koristila sredstva iz budžeta Gradske opštine, prilaže narativni i finasijski izvještaj o realizaciji projekta (dodatak 2 i 3), sa detaljnim opisom realizacije i relevantnim dokazima o utrošenim sredstvima. Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi tražene izvještaje o realizovanim projektima iz prethodnih godina koji su finansirani iz budžeta Gradske opštine, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.

 

Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.

 

Komisija vrši dodjelu sredstava na osnovu projekata koje, uz prijavu na Konkurs, podnose NVO, cijeneći pri tom posebno:

 1. vezanost projekata za navedene oblasti;
 2. da li NVO ima iskustva i stručna lica za realizaciju projekta;
 3. jasnu definiciju ciljne grupe;
 4. postojanje realne potrebe za rješavanjem pojedinih pitanja i usmjerenost projekta na rješavanje tih pitanja;
 5. jasnoću i preciznost budžeta projekta.

 

Komisija donosi Odluku o raspodjeli sredstava u roku od 15 dana od dana zatvaranja Konkursa.

 

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu NVO, čiji je projekat odobren, ne može prelaziti iznos od 30% od ukupnog iznosa sredstava koji se raspodjeljuje Konkursom, odnosno 2.700 eura.

 

Ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 9.000,00 eura.

 

Odluka o raspodjeli sredstava dostavlja se učesnicima konkursa, objavljuje na web sajtu Glavnog grada i na oglasnoj tabli Gradske opštine Golubovci.

 

Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava i njenog javnog objavljivanja, Predsjednik Gradske opštine sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva, zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva za projekat podnosi Komisiji izvještaj o realizaciji projekta sa finansijskim izvještajem, do isteka godine za koju su sredstva dodijeljena.

 

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a posljednji dan u kome je moguće predati prijavu je 14.04.2017. godine do 16h. 

 

Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u predviđenoj prijavnoj formi i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog Konkursa.

 

Priložena dokumentacija se ne vraća.

 

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom, mogu se dobiti putem telefona: 020/873-294, radnim danima od 12 do 14h.

 

                                                                                                               PREDSJEDNIK KOMISIJE