K ON K U R S Za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018.godini

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem organizacije u Žabljaku.

Pravo da učestvuju na Konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2018.godinu imaju nevladine organizacije čija se djelatnost odnosi na projekte iz Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansijsku podršku projekata nevladinim organizacijama a koje naročito:

 • Obezbjeđuju  viši nivo i kvalitet usluga djeci i omladini  sa smetnjama u razvoju.
 • Poboljšavaju  socijalni status penzionera i starih lica,

Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs u štampanoj verziji( aplikacije popunjene rukom neće se razmatrata),

-Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa propisan je obrazac za prijavu projekata.

- Prijavni obrazac i aplikacionu formu   nevladina organizacija može preuzeti na sajtu opštine Žabljak (www.zabljak.me)

-Prijava na Konkurs se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti na propisanom obrascu i predaje se na arhivi Predsjednika opštine  sa naznakom Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

-Projekat sa kojim nevladina organizacija konkuriše treba da bude dostavljen u šest istovjetnik primjeraka.

- Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos projekta ili za dio nedostajućih sredstava i to je dužna naznačiti u prijavi na konkurs.

- Sredstava koja su opredijeljena za 2018.godinu budžetom opštine Žabljak za nevladine organizacije  iznose 5,000,00 eura.

Uz prijavu na konkurs nevladina orgnizacija prilaže:

 • Dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Žabljak,
 • Ime i prezime odgovornog lica za realizaciju projekta (kontakt adresa,telefon i e- mail),
 • Kratak opis nevladine organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
 • Projekat sa kojim nevladina organizacija konkuriše za raspodjelu sredstava ( pun naziv projekta)
 • Ciljna grupa ( direktni i indirektni korisnici i njihov očekivan broj) ciljevi  projekta( na koji način projekat doprinosi rješenju problema)
 • Detaljan opis i vremenski rokovi projektnih aktivnosti,
 • Plan za praćenje i ocjenjivanje projekta,
 • Plan održivosti projekta,
 • Lica koja će implementirati projekat i niihove kvalifikacije,
 • Broj žiro računa nevladine organizacije .

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Pobjeda i na web sajtu opštine Žabljak.

O dostavljenim urednim prijavama odlučivaće komisija formirana od strane Predsjednika opštine u roku od  15 dana od dana zaključivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Odluka o dodjeli sredstava biće javno objavljena na oglasnoj tabli i web sajtu  opštine Žabljak.