JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2017. GODINU

Broj:02-031-

Nikšić, 31.03.2017.godine

 

 

Na osnovu člana 4 stav 1 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Sl.list CG-Opštinski propisi“, br. 39/14), predsjednik Opštine Nikšić  r a s p i s u j e,

 

JAVNI KONKURS

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

ZA 2017. GODINU

 1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta opštine Nikšić opredijeljenih za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija.
  1. Shodno ovlašćenju iz člana 8 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Sl.list CG-Opštinski propisi“, br. 39/14), Komisija je kao prioritete za 2017. godinu definisala projekte koji  pomažu i unapređuju oblasti: 

 

 1. socijalne i dječije zaštite;
 2. turizma.

 

 1. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Nikšiću, najmanje godinu dana prije dana raspisivanja Konkursa.
 2. Sredstva iz Budžeta se dodjeljuju nevladinim organizacijama sa sjedištem u opštini Nikšić za sufinansiranje projekata koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Nikšić, a koji su u skladu sa Strateškim planom razvoja opštine Nikšić i važećim Lokalnim akcionim planovima.
 3. Nevladine organizacije čiji su članovi ujedno i članovi Komisije za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija nemaju pravo učešća na Konkursu.
 4. Sredstva za sufinansiranje projekata nevladinoj organizaciji, dodjeljuju se u procentu koji ne može biti manji od 60% niti veći od 80% budžeta predviđenog za realizaciju projekta. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju koja kandiduje projekat ne može biti veći od 20% iznosa ukupno predviđenih sredstava u Budžetu opštine Niikšić za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija.
 5. Iznos sredstava opredijeljenih Budžetom opštine Nikšić za 2017. godinu za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija  je 30.000 eura.
 6. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs.
  1. Popunjeno prijavu i prijedlog projekta neophodno je dostaviti u jednom primjerku u štampanoj verziji, i u elektronskom obliku na jendom CD-u, potpisanu i ovjerenu propratnu dokumentaciju dostaviti u jednom primjerku u štampanoj verziji. Prijava, prijedlog projekta i propratna dokumentacija podnosi se u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Zahtjev za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija po Konkursu“ i adresira na Komisiju za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i predaje se Opštini Nikšić - Građanskom birou.
  2. Uz prijavu se prilaže:
 • rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima;
 • prijedlog projekta kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;
 • preporuke eksperata o kvalitetu projekta ukoliko ih posjeduje;
 • izjavu ovlašćenog lica da sredstva koja potražuje od Komisije nije dobila od drugih donatora;
 • izjavu ovlašćenog lica o načinu obezbjeđenja preostalih sredstava;
 • izjavu ovlašćenog lica da li je nevladina organizacija u posljednje dvije godine koristila logističku ili finansijsku podršku od organa lokalne uprave ili javnih službi čiji je osnivač Opština;
  1. Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva po javnom konkursu za prethodne četiri godine, prilažu i izvještaj o realizaciji projekta, sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj čija je sadržina propisana zakonom (bankovno izvodi, ugovori i fakture).

Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi izvještaje, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

 1. Nevladina organizacija može konkurisati za dio nedostajućih sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.
 2. Nevladina organizacija može konkurisati samo sa jednim projektom u godini za koju se sredstva opredjeljuju.
 3. Prijedlog projekta treba da sadrži elemente po propisanom obrascu:
 • naziv projekta;
 • naziv organizacije sa bližim podacima (adresa, telefon/fax i e-mail);
 • oblast na koju se odnosi projekat sa konkretnim opisom šta se rješava realizacijom projekta, kao i usklađenost istog sa Strateškim planom razvoja opštine Nikšić i važećim lokalnim akcionim planovima;
 • kratkoročne i dugoročne ciljeve projekta;
 • detaljan opis projekta, po segmentima sa opisanim projektnim aktivnostima i dinamikom  realizacije projekta, kao i potrebnom propratnom dokumentacijom (agende eventualnih planiranih aktivnosti – radionica i seminara, skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije i sl.);
 • način praćenja realizacije projekta;
 • realno opisanu održivost projekta;
 • biografiju odgovornih lica za realizaciju projekta i kontakt podatke (ime, prezime, adresa, e-mail);
 • Budžet projekta i
 • Broj žiro računa.
  1. Komisija određuje 06.04.2017. godine kao „Dan otvorenih vrata“, na kojem će informisati nevladine organizacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu koji će se održati u zgradi Skupštine opštine, sala br. I, sa početkom u 11 časova.
  2. Bliže informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu, mogu se dobiti u Službi predsjednika putem telefona 040/214-239 i na e mail adresu: komisijanvo@niksic.me.
  3. Prijave na Konkurs vrše se putem obrasca za prijavu prijedloga projekta koji je objavljen na veb - sajtu Opštine Nikšić.
  4. Prijedlog projekta dostavlja se na propisanom obrascu koji je objavljen na veb-sajtu opštine Nikšić.
  5. Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnesene u predviđenoj formi i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog Konkursa.

7.12. Priložena dokumentacija se ne vraća.

7.13. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

7.14. Komisija će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana isteka roka Konkursa, koja će biti javno objavljena.