Javni konkurs za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje

Na osnovu člana 116dž i člana 116đ stav 1 Zakona o zaštiti i spašavanju (“Službeni list CG”, br. 13/07, 32/11 i 54/16)

 

                                                          MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

                                                                                 O b j a v l j u j e
 

 
                                                                           J A V N I K O N K U R S
                                                                                za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje

I PREDMET KONKURSA

- Finansiranje projekata za nabavku opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje;
- Finansiranje projekata za podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti.

II BUDŽET KONKURSA
Ukupan iznos finansijskih sredstava za raspodjelu iznosi: 94.000 eura.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU / KORISNICI SREDSTAVA FONDA

Sredstva fonda sredstava za zaštitu i spašavanje mogu da koriste: državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, operativne jedinice, nevladine organizacije i građani (u daljem tekstu: korisnik).
Korisnik mora da ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori.

IV SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat mora da sadrži:
- naziv projekta;
- podatke o potencijalnom korisniku sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje: 
       --kontakt podatke, 
       --podatke o prethodno realizovanim aktivnostima; 
       --djelatnosti korisnika;
       --finansijske podatke (broj računa i prihodi u posljednje tri godine);
- podatke o kontakt osobi;
- vrijeme i mjesto realizacije projekta;
- ukupnu procijenjenu vrijednost projekta po stavkama i vrijednost potraživanih sredstava;
- sažetak projekta;
- opis problema/situacije i opis relevantnosti projekta (međunarodni, nacionalni ili lokalni);
- opšti cilj i specifične ciljeve projekta;
- opis ciljnih grupa i krajnjih korisnika;
- opis aktivnosti i očekivanih rezultata;
- metodologiju;
- održivost;
- budžet projekta;
- opis načina praćenja i procjene uspješnosti projekta (monitoring i evaluacija);
- podatke i opis partnera i saradnika u projektu;
- vremenski plan realizacije projekta; i
- logičku matricu.

V FINANSIJSKI USLOVI KONKURSA

- Vrijednost pojedinačnog projekta ne može biti veća od 10.000 eura.
- Ne traži se finansijsko učešće u finansiranju projekta od strane korisnika.
- Maksimalni rok za implementaciju projekta je 9 mjeseci, počev od 1. januara 2019. godine.
- Rok za završetak projekta je 1. oktobar 2019. godine. 
- Korisnik je dužan da periodično izještava (na polovini projektnog ciklusa) Komisiju za pripremu javnog konkursa za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje i vrednovanje projekata za zaštitu i spašavanje o realizaciji projekta i utrošku sredstava.

VI DOKUMENTACIJA

Prijava na konkurs obavezno sadrži:
1) podatke o podnosiocu prijave;
2) naziv i opis projekta;
3) svrhu i ciljeve projekta;
4) podatke o rukovodiocu projekta koji je neposredno zadužen za realizaciju;
5) ukupnu procijenjenu vrijednost projekta po stavkama i učešće sredstava fonda u finansiranju projekta;
6) podatke o stepenu pripremljenosti projekta i analizu mogućih rizika;
7) informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za sprovođenje projekta;
8) vrijeme potrebno za realizaciju projekta; i
9) rezultate i efekte koji se očekuju.

VII KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA

Kriterijumi, potkriterijumi i broj bodova na osnovu kojih se vrednuje projekat prijavljen na konkurs:

1) kriterijum: stepen opšteg uticaja i značaj projekta za zaštitu i spašavanje do 80 bodova:
- potkriterijum: značaj projekta (međunarodni, nacionalni ili lokalni) do 20 bodova;
- potkriterijum: povezanost i stepen direktnog uticaja projekta na ostvarivanje strateških prioriteta Vlade u oblasti zaštite i spašavanja do 15 bodova;
- potkriterijum: broj direktnih i indirektnih korisnika projekta do 15 bodova;
- potkriterijum: stepen ugroženosti od rizika do 20 bodova;
- potkriterijum: stepen razvijenosti opštine na čijoj se teritoriji projekat realizuje do 10 bodova.

2) finansijski kriterijum do 40 bodova:
- potkriterijum: isplativost projekta do 20 bodova;
- potkriterijum: stepen sufinansiranja projekta sopstvenim sredstvima do 5 bodova;
- potkriterijum: finansijski bonitet korisnika sredstava do 15 bodova.

3) kriterijum: kvalitet projekta do 30 bodova:
- potkriterijum: stepen pripremljenosti projekta (pripremljenost infrastrukture, projektno tehničke dokumentacije, potrebne dozvole i odobrenja itd, stepen rizika, izvodljivost i održivost projekta, određenost i usmjerenost ciljeva i planiranih aktivnosti, kvalitet ponuđenih tehnoloških rješenja, potrebni resursi za sprovođenje projekta) do 30 bodova.

Ukupan broj bodova kojim se vrednuje jedan projekat po osnovu kriterijuma utvrđuje se zbirom pripadajućih bodova potkriterijuma.

Odobriće se za finansiranje projekat koji u konačnom skoru bude imao 80 i više bodova, s tim što za svaki kriterijum mora biti dodijeljeno najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

VIII ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključiće ugovor sa korisnicima sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje koji budu prihvaćeni za finansiranje na osnovu rang liste, donijete odluke Ministarstva unutrašnjih poslova i raspoloživog budžeta, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.
Rang lista i odluka o dodjeli sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje objavljuju se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

IX IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA I UTROŠKU SREDSTAVA

Završni izvještaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava korisnik sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje dužan je da dostavi najkasnije u roku od 30 dana nakon realizacije projekta.
Izvještaj mora da sadrži: pregled preduzetih aktivnosti na realizaciji projekta, postignute rezultate, finansijske pokazatelje utrošenih sredstava, opis promjena u realizaciji projekta koje utiču na troškove realizacije i sva eventualna odstupanja od plana realizacije projekta, sa obrazloženjem.

X ROK ZA PRIJAVLJIVANJE NA JAVNOM KONKURSU

Prijava na javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnosi se najkasnije do 6. decembra 2018. godine.

XI NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Potpisana prijava sa sadržajem projekta i pratećom dokumentacijom podnosi se u štampanoj (neposredno ili putem pošte) i elektronskoj formi na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 22, 81000 Podgorica, sa naznakom: “Direktorat za vanredne situacije – Prijava na javni konkurs za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje” i na e-mail: aida.dizdarevic@mup.gov.me

Kontakt osoba u Ministarstvu: Aida Dizdarević Džanković, sekretar Komisije za pripremu javnog konkursa za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje i vrednovanje projekata za zaštitu i spašavanje, telefon 020 481 841