JAVNI KONKURS za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju nevladinih organizacija u sklopu Regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija (EU), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to: Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

 Realizacija trogodišnjeg projekta je započeta 1. februara 2017. godine u cilju jačanja partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i nevladinih organizacija (NVO) širenjem transparentnog finansiranja NVO iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama. Odabrano je pet JLS sa kojima će se realizovati aktivnosti u Kotoru, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Tivtu.

Opština Kotor i projekat ReLOaD pozivaju sve NVO iz Kotora i Crne Gore da dostave predloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Kotor iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

1.  Zaštita životne sredine, prirode i kulturne baštine i održivi razvoj

-   doprinos očuvanju statusa prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-voj Listi svjetske baštine;

-   edukacija građana/ki u oblasti zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa, životne sredine i zelenih površina;

-   sprovođenje edukativnih programa i akcija u oblasti održivog upravljanja otpadom (kompostiranje, primarna selekcija, reciklaža);

-   zaštita, unapređenje i valorizacija javnih zelenih područja i površina.

2.  Borba protiv nasilja i zaštita i inkluzija ranjivih grupa (žene, osobe sa invaliditetom, stari, lica u stanju socijalne potrebe)

-   razvoj servisa podrške žrtvama nasilja u porodici i korisnicima psihoaktivnih supstanci;

-   podrška unapređenju učešća ranjivih grupa u životu društvene zajednice;

3.  Omladinska politika

-   podrška aktivnijem uključivanju mladih u život društvene zajednice;

-   podrška programima neformalnog obrazovanja;

-   podsticanje volonterizma kod mladih.

4.  Zaštita životinja

-   podrška i promocija skloništa za životinje;

-  zaštita životinja u svim segmentima (azil, prevencija zlostavljanja, kontrolisano razmnožavanje, zaštita ugroženih i rijetkih vrsta).

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 12.000 EUR po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. S obzirom na to da će tokom trogodišnje realizacije projekta ReLOad biti objavljeno više konkursa, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji jeste 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni predlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 9 mjeseci. Izabrani projekti moraju biti realizovani od aprila 2018. do januara 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve NVO (udruženja ili fondacije) formalno registrovane u: 1. opštini Kotor, 2. drugim opštinama pod uslovom da NVO koje apliciraju imaju sporazum o saradnji sa NVO registrovanim u Kotoru i da se prijavljeni projekti realizuju na teritoriji opštine Kotor a u interesu građana/ki opštine Kotor. Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za opštinu Kotor se može preuzeti od 23. februara do 26. marta 2018. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org; katica.brkanovic@kotor.me  ili lično preuzimanjem u Opštini Kotor (Građanski biro, Opština Kotor, Stari grad 317, 85 330 Kotor, Crna Gora). Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije biće dostupna na veb-stranici: www.me.undp.org i veb stranici Opštine Kotor www.kotor.me.

Informativni sastanak sa potencijalnim aplikantima tzv. Info dan biće održan 1. marta 2018. godine od 10.00 do 11.30 sati u Palati Bizanti. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima itd.

Pitanja u vezi sa javnim Konkursom se mogu postavljati putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat do 20.marta tekuće godine. Odgovori će biti dostavljani u pisanoj formi u roku od tri radna dana od prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od tri (3) primjerka obavezne dokumentacije u štampanom obliku i jedan elektronski primjerak (CD ili USB) se mora dostaviti u zatvorenom kovertu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) od 8 do 14 sati na sljedeću adresu sa naznakom za ReLOaD projekat:

Opština Kotor

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti
Stari grad 317

85 330 Kotor, Crna Gora

Rok za predaju aplikacija je 26. mart 2018. godine do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Vanjska strana koverte mora sadržati naziv poziva za predaju predloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su prihvaćeni ili odbijeni biće izviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim predlogom projekta u roku od 20 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i veb-stranici Opštine Kotor www.kotor.me. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

PRILOZI:
 

 

[1]
                *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.