JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2017. GODINU

20.9.17.

  1. Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave na konkurs, za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju NVO u opštini Kotor za 2017. godinu. Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
  1. Prijavu na konkurs mogu podnijeti i NVO registrovane u Crnoj Gori, koje imaju sjedište van opštine Kotor, ali kandiduju projekte koji su od značaja za opštinu Kotor, realizuju se na njenoj teritoriji i imaju sporazum o partnerstvu sa NVO iz opštine Kotor (ugovor potpisuje i za realizaciju odgovara NVO iz Kotora).
  1. Shodno odluci Sekretarijata, nadležna Komisija odlučivaće o projektima koje NVO kandiduju iz sljedećih oblasti:

-       Zaštita ljudskih prava, posebno ranjivih grupa kao što su mladi, žene i stari;

-       Zaštita prirode, ekologija, održivi razvoj, zaštita prostora, podizanje nivoa urbane kulture i čuvanje graditeljskog nasljeđa;

-       Borba protiv korupcije i borba protiv svih vrsta nasilja;

-       Socio-humanitarne djelatnosti (pomoć starim i nemoćnim, pomoć djeci sa posebnim potrebama, inkluzija ranjivih grupa);

-       Afirmacija starih zanata ovog kraja (vez, izrada nakita, izrada drvenih barki, izrada narodnih nošnji, izrada instrumenata na tradicionalni način i slično);

-       Tradicija, kulturno nasljeđe i čuvanje od zaborava običaja ovog kraja kroz muziku, ples, igru i tradicionalnu kuhinju;

-       Omladinska politika, uključivanje mladih u zajednicu i rješavanje problema mladih (edukacija, zapošljavanje, volonterizam, nasilje u porodici, inkluzija i slično);

-       Afirmacija opštine Kotor i van njenih granica putem nekomercijalnih vidova informisanja o bitnim aspektima života (obrazovnom, zdravstvenom, komunalnom, kulturnom, političkom, sportskom);

-       Zaštita životinja. 

  1. Nevladina organizacija prijavu na konkurs podnosi Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti na propisanom obrascu za Komisiju za ocjenjivanje i raspodjelu sredstava NVO. Prijava se podnosi i predaje prekog Građanskog biroa Opštine Kotor. Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti prilaže se :

-       Dokaz da je NVO registrovana u Crnoj Gori;

-       Projekat sa kojim NVO konkuriše za dodjelu sredstava;

-       Garanciju (izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje;

-       Izjavu o činjenici da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru u razmatranje, u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine;

-       Izjavu NVO da nema neizmirenih obaveza prema Opštini po projektima po prethodnim javnim pozivima (blagovremeno predati finansijski i narativni izvještaji o realizovanim projektima koji su finansirani iz budžeta Opštine Kotor sa potpunim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja);

-       Dokaz o predatom završnom računu za  prethodnu godinu Poreskoj upravi Crne Gore;

-       Dva štampana primjerka i jednu elektronsku verziju projekta na CD;

-       Popunjeni zahtjev za apliciranje na propisanom obrascu objavljenom na sajtu Opštine (u tri primjerka) ili preuzetom na šalteru Građanskog biroa;

-       Preporuke eksperata i drugu relevantnu dokumentaciju.

Ukoliko NVO ne dostavi finansijski i narativni izvještaj o realizovanim projektima po prethodnim javnim pozivima za finansiranje iz budžeta Opštine Kotor, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

 

  1. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači. NVO može u okviru jednog konkursa aplicirati sa najviše jednim projektom.

Sadržaj projekta kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava propisan je članom 24. Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“ br. 39/17 od 11.09.2017.godine).

Nakon objavljivanja konkursa Komisija za ocjenjivanje i raspodjelu sredstava odrediće jedan dan za Dan otvorenih vrata tokom kojeg će se zainteresovane nevladine organizacije informisati o svim pitanjima od značaja za učešće na javnom konkursu.

 

U prilogu su dokumenti:

Javni konkurs za raspodjelu budzetskih sredstava namjenjenih finansiranju NVO u Opstini Kotor 2017. god.

Obrazac za prijavu projekta NVO 

Uputstvo za popunu obrasca.

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI