JAVNI KONKURS za prijavu projekata/programa nevladinih organizacija za projekte/programe usmjerene na prevenciju zloupotrebe droga

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom outvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje

JAVNI KONKURS

za prijavu projekata/programa „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za:

  1. Projekte/programe usmjerene na prevenciju zloupotrebe droga među djecom i mladima od 7 do 18 godina, rizičnim grupama mladih od 19 do 27 godina, roditeljima – porodicom, odraslim koji rade sa mladima idruštvenom zajednicom.

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Nacionalnom strategijom za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020

Opšti cilj Poziva:

• Podrška prevenciji zloupotrebe droga među ključnim populacijama

Posebni ciljevi Poziva:

-       Podizanje svijesti zajednice o problemu zloupotrebe droga i o potrebi za njenim sprečavanjem, kao i o potrebi afirmacije zdravih navika življenja;

-       Podizanje svijesti i unapređenje vještina svih uključenih subjekata koji se bave prevencijom zloupotrebe droga, liječenjem i rehabilitacijom zavisnika/ca od droga, kao i mjerama i programima orijentisanim ka smanjenju štete;

-       Podsticati razvoj i primjenu preventivnih aktivnosti u ovoj oblasti i različite programe orijentisane ka smanjenju potražnje za drogama, a posebno aktivnosti u pogledu pojave i širenja novih psihoaktivnih supstanci.

Ciljne grupe su djeca i mladi od 7 do 18 godina, rizične grupe mladih od 19 do 27 godina, roditelji – porodica, odrasli koji rade sa mladima, društvena zajednica, a njihove prepoznate potrebe suda se omogući usvajanje znanja o štetnim uticajima droga, ali i ostalih psihoaktivnih supstanci na tjelesno, duševno i socijalno zdravlje, kao i podstakne razvoj specifičnih životnih vještina, koje su protektivni faktori za bolesti zavisnosti (primarna prevencija). Takođe, postoji potreba za afirmacijom zdravih stilova života i jačanjem inicijative mladih, ali i uvjerenja  da upotreba droge nije »obavezni  dio kulture mladih«. Navedene aktivnosti moraju biti dostupne djeci i mladima koji, zbog različitih razloga, nijesu obuhvaćeni sistemom obrazovanja (npr. djeca u institucijama,romska populacija, mladi i odrasli u zatvorima, itd.)

Dosadašnja iskustva ukazuju na nedovoljnu informisanost roditelja o ovom problemu (neprepoznavanje – dug period identifikacije narkomanije u porodici), čime se smanjuje njihovo efikasnije učešće u prevenciji, pa postoji potreba za boljom informisanošću.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su aktivnosti koje omogućavaju prevenciju zloupotrebe droga, definisane strateškim dokumentima.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti nevladinim organizacijama za navedene projekte planiran budžetom Ministarstva zdravlja na poziciji „Transferi nevladinim organizacijama“ je 131.553,56 eura, od čega 37.584,85 eura za oblast prevencije zloupotrebe droga.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 eura, a najviši 10.000 eura po jednom projektu.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše jedan projekat, i mogu joj se dodijeliti sredstva za najviše jedan projekat u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a) upisana u Registar nevladinih organizacija;            

b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

c) realizovala projekte u oblasti prevencije zloupotrebe droga, ili čiji su članovi ili osnivači realizovali ili učestvovali u realizaciji projekata u oblasti prevencije zloupotrebe droga u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (2015, 2016 ili 2017 godina);

d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 16. decembrom 2018. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18)a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva finansija

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

-          izjava o istinitosti podataka u prijavi;

-          fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;

-          fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;

-          fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

-          dokaz o realizovanim projektima u oblasti prevencije zloupotrebe droga u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (2015, 2016 ili 2017 godina) npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping);

-          izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja;

-          izjavu o partnerstvu (ukoliko se radi o partnerstvu);

-          budžet programa/projekta;

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo na arhivu Ministarstva zdravlja koja se nalazi na adresi:

Ministarstvo zdravlja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora,

sa napomenom:NE OTVARATI - prijava na JAVNI KONKURS

br 51-771/2018-2

„Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija“

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: larisa.redzepagic@mzd.gov.me, najkasnije do 27. novembra 2018. godine.

Komisija Ministarstva zdravlja će u roku ne dužem od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva www.mzdravlja.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Predsjednik Komisije

Dr Miro Knežević

PRATEĆU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU NA KONKURS MOŽETE PREUZETI NA LINKOVIMA KOJI SLIJEDE:

Uputstvo za prijavu projekta za prevenciju zloupotrebe droga - novembar 2018.

Pravilnik i obrasci za prijavu projekta za prevenciju zloupotrebe droga